|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه اعتماد96/7/20: الزامات تعادل بودجه هاي سنواتي
magiran.com  > روزنامه اعتماد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 3956
پنجشنبه بيست و پنجم آبان ماه 1396خدمات سايت
 
MGID3291
magiran.com > روزنامه اعتماد > شماره 3927 20/7/96 > صفحه 4 (اقتصاد) > متن
 
      


نگاه روز 
الزامات تعادل بودجه هاي سنواتي


نويسنده: محمود ختايي *

دولت به عنوان وكيل و مباشر مردم موظف به انجام هزينه هايي است كه به او محول مي شود. در عمل اين هزينه ها در نهايت از طرف مجلس، يعني نمايندگان مردم، تحت عنوان بودجه، تصويب و براي اجرا و اعمال به مباشر يعني دولت ابلاغ مي شود. بديهي است كه چگونگي تامين مالي هزينه ها نيز به عهده مردم يعني همان ارباب است كه هزينه ها را فرمايش فرموده است. متاسفانه اين چند جمله بديهي عملا در مراحل پيش بيني هزينه ها و چگونگي تامين آن، يعني تنظيم و تصويب بودجه و به ويژه در مورد كسري آن مغفول مي ماند. كسر بودجه يعني حالت فرمايش ارباب به مباشر يا به بيان صريح تر به نوكر، براي انجام هزينه ها بدون پرداخت پول كافي است؟! جهت توضيح اين فرمايش به ظاهرغيرممكن بهتر است نگاهي كوتاه به بودجه سال ٩٦ كشور بشود. بودجه كل كشور در سال ٩٦ برابر لايحه بودجه حدود ١١ هزار تريليون ريال است كه شامل كل هزينه هاي دولت به معناي اخص (بودجه عمومي يعني جاري و عمراني) و هزينه هاي شركت ها، موسسات و بانك هاي دولتي مي شود. براي مقايسه، اين رقم نزديك به رقم نقدينگي فعلي كشور است. توليد ناخالص داخلي نيز در سال ١٣٩٥ به قيمت هاي جاري حدود ١٤ هزار تريليون ريال برآورد مي شود. اين مقايسه ها نشان مي دهد كه مردم انجام بخش بسيار بزرگي از فعاليت هاي مربوط به خود را به دولت سپرده اند. يعني ارباب گردش امورخود را عمدتا به مباشر سپرده و براي گذران روزمره، چشم به دست مباشر دوخته است. اما مباشر معصوم نيست و طبيعي است فقط پس از گذران امور خود به فكر ارباب خواهد افتاد. بخشي از اين موضوع، مشكل ساختاري ديرينه ايران است و بخشي از آن نيز به توليد نفت بر مي گردد كه تصدي آن به دولت سپرده شده است. كوچك كردن سهم دولت در اقتصاد ايران گرچه دشواري هاي زيادي دارد ولي يك ضرورت براي رونق فعاليت ها است. به علاوه فراموش نشود كه در چنين فضايي، در طول زمان مباشر ارباب مي شود و ارباب در جايگاه رعيت قرار مي گيرد كه مكافات بزرگي براي مردم واقتصاد است!بودجه عمومي كه مسووليت مستقيم دولت را در برابر هزينه هاي جاري، عمراني و تامين منابع نشان مي دهد در سال ٩٦ حدود يك سوم رقم فوق و برابر ٢/٣ هزار تريليون ريال است. اين هم نزديك به ٢٣ درصد توليد ناخالص داخلي است. اگر فقط جاري در نظر گرفته شود به ١٧ درصد مي رسيم. رقم معمول جهاني حدود ١٠ درصد است. از اين منظر نيز ملاحظه مي شود، مباشر، اداره گسترده اي از امور داخلي و احتمالا غير ضروري ارباب را به عهده گرفته است.
     نكته كليدي تر كسر بودجه عمومي است. اگر بدون منظور كردن بودجه عمراني، فقط هزينه هاي جاري بودجه عمومي را مد نظر قرار دهيم، ٤/٢ هزار تريليون ريال هزينه داريم. در مقابل، براي اين هزينه ها بدون درآمدهاي نفتي و درآمدهاي اختصاصي ٦/١ هزار تريليون منابع درآمدي، عمدتا مالياتي پيش بيني شده است. از همين منظر خاص كه فقط پرداخت واجبات مد نظر است، بودجه عمومي سال آينده ٨/٠ هزار تريليون ريال كسري تراز عملياتي دارد. اين كسري حدود ٢٤ درصد بودجه عمومي و ٣٣ در صد هزينه هاي جاري مي شود. رقم معمول در اقتصادهاي غير نفتي حداكثر ٥ در صد است. بخش بزرگي از كسري شامل بودجه ايران از محل درآمدهاي نفتي تامين مي شود كه فاصله ٣٣ درصد را با ٥ درصد پر مي كند. اما با وجود آن در عمل معمولا باز هم ارقام بودجه نمي تواند تحقق يابد. چنان كه در سال ٩٥ احتمالا از ٩/٢ هزار تريليون ريال بودجه عمومي، فقط حدود ٧٧ درصد آن تحقق خواهد يافت چرا كه دستور خرج ارباب بيش از پولي است كه به مباشر داده است. در مرحله اول براي حل مشكل كسر بودجه، مباشر با تشخيص و صلاحديد خود اقلامي از خريد را حذف مي كند كه مي تواند مغاير رجحان ارباب باشد و گزينه مطلوبي نيست. ممكن است واجبات بماند و مستحبات ادا شود. چنانكه برابربودجه ايران، مباشر تصميم مي گيرد برخلاف فرمايش ارباب، درآمد نفت كه عمدتا دارايي است و قرار بوده است صرف هزينه هاي عمراني (تبديل به شكل ديگري از دارايي) شود، به مخارج يوميه تخصيص مي يابد و منافع نسل هاي آينده قرباني نسل فعلي مي شود. از منظر نسل فعلي نيز در اين فرآيند معمول است بدون توجه به اولويت هاي اقتصادي، طرح هاي عمراني متعلق به گروه هاي فرودست قرباني طرح هايي شوند كه نمايندگان آنها در فرآيند تصميم گيري و رسانه ها حضور و صداي بيشتري دارند!در مرحله دوم اما اگر عملا كسر بودجه تحقق يافته باشد، قطعا مباشر بايد قبل از رفتن به بازار به صورت پنهاني دست در جيب ارباب كرده و از محل آن خريدهاي اضافي فرمايش شده ارباب را انجام داده باشد. تامين مالي كسر بودجه استقراض از بانك مركزي يا مردم به صورت وام مستقيم و فروش اوراق بدهي است. وام مستقيم، پولي شدن كسر بودجه است كه سرنوشت محتوم آن تورم است. انتشار اوراق بدهي و فروش آن به مردم نيز مستلزم پرداخت هزينه بهره اي سنگين توسط دولت است و به صورت غيرمستقيم هم تورم زا است. از اين رو عمدتا در صورت وقوع كسر بودجه با پديده تورم روبه رو مي شويم كه آثار نامطلوب گسترده درآمدي و توزيعي دارد. البته اقتصادها در فرآيند رشد در سطح محدودي توان جذب انتشار پول و اوراق بدهي بيشتر را بدون پديده تورم دارند ولي جوابگوي فرمايش هاي هزينه هاي گسترده اربابان نيستند. مكانيسم دروني اقتصاد از طريق تورم قدرت خريد جامعه را مانند ماليات به دولت انتقال مي دهد. اين كاهش قدرت خريد همان دست در جيب ارباب كردن توسط نوكر است. تورم را مي توان مالياتي پنهاني دانست كه نرخ ها و موديان آن مشخص نيست و موازين عدالت مالياتي نيز در مورد آن رعايت نمي شود. سهم بيشتر آن به دوش گروه هاي كم درآمد است. بدين ترتيب اين روش تامين كسر بودجه گزينه مطلوبي نيست. البته در اين ميانه ارباب هم اگر مجالي يابد دست در جيب مباشر مي كند! به بيان بودجه اي مردم به فرار مالياتي دست مي زنند. نتيجه نهايي حاكميت آشفته بازاري است كه درآن اولويت هاي اقتصادي به كنار گذاشته مي شود و رشد و اشتغال به دشواري و با هزينه بالا ممكن مي شود. گزينه مطلوب در شرايط عادي تعادل بودجه يا رعايت حداقل كسر بودجه است. اين مهم مستلزم قبول آن توسط ارباب و مباشر يا به بيان آراسته تر توسط مردم، نمايندگان مجلس و درست تر كل نظام است. راهي دشوار ولي گريز ناپذير است. منافع بلندمدت آن به مراتب بيش از رهاوردهاي كوتاه مدت جاري كسر بودجه است. بودجه ٩٦ هم بايد گامي درست دراين جهت باشد. اهل فن در مجلس و دولت روش ها را مي دانند و بايد حتي الامكان عمل كنند.
    
    * دانشيار بازنشسته اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي نگاه روز: الزامات تعادل بودجه هاي سنواتي
    


 روزنامه اعتماد، شماره 3927 به تاريخ 20/7/96، صفحه 4 (اقتصاد)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 6 بار
    آثار ديگري از "محمود ختايي "

  مباشر، ارباب و كسر بودجه ٩٦
محمود ختايي *، شرق 15/10/95
مشاهده متن    
  نرخ سود بانكي در بزنگاه تصميم گيري
محمود ختايي *، شرق 2/12/94
مشاهده متن    
  زمان براي كاهش مجدد نرخ سود مناسب است
محمود ختايي*، اعتماد 5/5/94
مشاهده متن    
  بدهي هاي معوق نمي تواند دارايي بانك ها تلقي شود / در نامه يك اقتصاددان به معاون اول رييس جمهور عنوان شد- بخش پاياني
محمود ختايي*، شرق 25/4/93
مشاهده متن    
  پول بيشتر تضمين كننده توليد بيشتر نيست / در نامه يك اقتصاددان به معاون اول رييس جمهور عنوان شد
محمود ختايي *، شرق 24/4/93
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله آلرژي، آسم و ايمونولوژي ايران
متن مطالب شماره 5 (پياپي 70)، Oct 2017را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1396-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است