|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد96/7/20: سه نگاه به آينده بازار مسكن
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4430
دوشنبه دوم مهر ماه 1397خدمات سايت
 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4166 20/7/96 > صفحه 7 (مسكن و عمران) > متن
 
 


تحليل 
سه نگاه به آينده بازار مسكن
    
    دنياي اقتصاد : سياست گذاران و کارشناسان بخش مسکن در يک نشست مشترک، ضمن بررسي مهم ترين چالش هاي بخش مسکن در شرايط فعلي، عمده ترين راهکارهاي خروج از رکود و رونق بخشي به بازار ملک و در عين حال يک سناريوي کارشناسي درخصوص آينده پيش روي اين بازار مطرح کردند. به گزارش «دنياي اقتصاد» در اين نشست همچنين کارشناسان و صاحب نظران اقتصاد مسکن ضمن بررسي مهم ترين شاخص ها و پارامترهاي اثرگذار در بروز دوره هاي رکود و رونق، تحليل خود را از شرايط پيش روي بازار مسکن ارائه کردند.
    تيمور رحماني، عضو هيات علمي دانشگاه تهران و صاحبنظر اقتصاد مسکن با اشاره به مهم ترين متغيرهاي اقتصاد کلان اثرگذار در اقتصاد مسکن طي يک بازه زماني ۵۸ ساله (فاصله سال هاي ۱۳۳۸ تا ۱۳۹۵)، انتظارات قابل پيش بيني براي آينده پيش روي بازار مسکن بر مبناي داده هاي کلان آماري را تشريح کرد. وي با بيان اينکه روندهاي آماري نشان مي دهد طي ۵۸ سال گذشته اقتصاد ايران، توليد ناخالص داخلي حقيقي، مهم ترين متغير نشان دهنده بخش حقيقي اقتصاد ايران است، گفت: اين متغير طي دوره مورد بررسي يکي از اثرگذارترين متغيرها بر بخش مسکن بوده است که مي توان با توجه به روند تغييرات و نوسانات آن، روند تغييرات پيش رو در بازار مسکن را تخمين زد و پيش بيني کرد.
    رحماني شاخص مهم ديگر اقتصاد کلان اثر گذار بر نوسانات بازار مسکن را ميزان و چگونگي نوسانات درآمدهاي نفتي طي ۵۸ سال اخير عنوان کرد و گفت: هرچند نوسانات مربوط به درآمدهاي نفتي در بازه زماني گفته شده به مراتب بيشتر از نوسانات مربوط به توليد ناخالص داخلي بوده است، اما تغييرات اين دو شاخص اساسا نقش مهمي در تحليل روندهاي بازار مسکن ايفا مي کند؛ چراکه اين دو متغير ارتباط تنگاتنگي با سرمايه گذاري بخش مسکن و ساختمان طي حدود ۶ دهه گذشته داشته اند. وي در عين حال تصريح کرد: هر چند حجم نقدينگي نيز يکي از عوامل اثرگذار بر نوسانات بازار مسکن طي سال هاي گذشته بوده است، اما برخلاف باورهاي عمومي که تاثير اين پارامتر را بر نوسانات بازار مسکن اثري قوي عنوان مي کند، نقش اين پارامتر در نوسانات بازار مسکن نسبت به دو پارامتر ديگر بسيار کمرنگ تر است؛ طوري که محاسبات و برآوردها نشان مي دهد حجم نقدينگي نقش چنداني در شکل دادن به رفتار سرمايه گذاري در حوزه مسکن ندارد و برخلاف تصور عام نقش اين پارامتر چندان بارز نيست. رحماني با اشاره به دشوار بودن فرآيند پيش بيني بازار مسکن در دوره هاي بي ثباتي اقتصاد کلان گفت: زماني که اقتصاد کلان در شرايط بي ثباتي قرار دارد همبستگي کمتري بين متغيرهاي اقتصاد کلان و شرايط بازار مسکن وجود دارد، اما در شرايط ثبات اين همبستگي بيشتر است. به گفته وي و برمبناي متغيرهاي اقتصاد کلان و شرايط فعلي هر کدام از آنها در بلندمدت رشد حقيقي متغيرهاي بخش مسکن متاثر از رشد حقيقي متغيرهاي اقتصاد کلان است و نوسانات کوتاه مدت در اين بخش، نبايد مبناي سياست گذاري کلان در حوزه مسکن قرار بگيرد. رحماني همچنين تاکيد کرد: ضمن اينکه دولت تنها مسوول تامين مسکن کم درآمدها در جامعه است، به طور کلي پاسخگويي درخصوص تحولات و نوسانات بازار ملک متاثر از متغيرهاي اقتصاد کلان از حيطه وظايف دولت در حوزه مسکن خارج است.
    
    پارادايم متناقض در بازار مسکن
    مديرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازي نيز در اين نشست، با اشاره به مهم ترين مسائل و پرسش هاي موجود در بازار مسکن در مقطع زماني فعلي گفت: بازار مسکن هم اکنون در شرايطي قرار دارد که از يکسو با مازاد واحدهاي مسکوني و حجم قابل توجه واحدهاي مسکوني خالي از سکنه و خانه هاي دوم روبه رو است و ازسوي ديگر نيازسنجي هاي صورت گرفته حاکي از نياز به تامين سالانه ۹۰۰ هزار واحد مسکوني براي متقاضيان مصرفي است. علي چگيني ادامه داد از مهم ترين پرسش هايي که هم اکنون بايد براي سياست گذاري هاي جديد در حوزه مسکن در نظر گرفته شود اساسا به اين موضوعات مربوط مي شود که علل بروز اين نوع پارادايم هاي متناقض در بازار مسکن چيست؟ و راهکارهاي درمان چنين وضعيتي را مي توان در چه عواملي جست وجو کرد؟ وي همچنين پاسخ به سوالاتي نظير اينکه پارادايم مسلط آينده بخش مسکن در رابطه با رکود و رونق چيست و همچنين چاره جويي براي تدوين راهکارهايي به منظور جلوگيري از شکل گيري نوسانات شديد در بخش مسکن را از ديگر مسائلي عنوان کرد که متولي بخش مسکن در سياست گذاري هاي خود بايد مدنظر قرار دهد. چگيني در عين حال تصريح کرد: حل مسائل و مشکلات بخش مسکن تنها يک راه حل ندارد؛ بلکه بايد مجموعه اي از راه حل ها و راهکارها طراحي و تدوين شود تا از اين طريق بتوان بازار مسکن، رکود و نوسانات قيمتي را کنترل کرد.
    به گزارش «دنياي اقتصاد»، در اين نشست که تحت عنوان پنل بازار مسکن و در جريان برپايي هفدهمين همايش سياست هاي توسعه مسکن برگزار شد، نويسنده طرح جامع مسکن با طرح يک هشدار به متولي بخش مسکن گفت: هم اکنون از هر ۱۰۰ خانوار جديدي که تشکيل مي شود بيش از ۶۰ خانوار به بازار استيجار وارد مي شوند؛ اين در حالي است که در اوايل دهه ۸۰ اين نسبت کمتر از۴۰ درصد بود.
    فردين يزداني افزود: اين واقعيت ضرورت توجه متولي و سياست گذار بخش مسکن به ايجاد سازوکار کارآمد مسکن اجاره اي و اجتماعي را پررنگ تر مي کند و در عين حال نيازمند اصلاح فوري در ساختارهاي اقتصاد کلان مرتبط با موضوع مسکن است. وي با تاکيد بر اينکه نرخ اجاره نشيني به شدت در کشور در حال افزايش است، افزايش تعداد مستاجران را يک شرايط همراه با هشدار و تهديدآميز براي دولت عنوان کرد و گفت: بر مبناي تازه ترين مطالعات انجام شده طرح جامع مسکن، تعداد خانوارهاي فقير نيازمند به سياست هاي حمايتي از ۲ ونيم ميليون خانوار از اوايل دهه ۹۰ به ۳ ميليون خانوار در سال ۹۴ افزايش يافته است. يزداني عدم مديريت صحيح بر بازار زمين را از عمده ترين دلايل افزايش شکاف بين درآمد افراد با قدرت خريد مسکن از سوي آنها عنوان کرد و گفت: تغييرات و نوسانات قيمت مستغلات و زمين، هزينه فضايي سکونت براي مردم را افزايش داده است و در واقع منشا شکل گيري حباب قيمت مسکن، نوسانات قيمتي زمين است. وي تصريح کرد: با اين وجود مجموعه شاخص ها و متغيرهاي اثرگذار بر بازار مسکن نشان مي دهد انتظار براي شکل گيري رونق مشابه رونق سال هاي ۸۶ و ۹۱ که به جهش قيمتي در بازار مسکن منجر شد در شرايط فعلي انتظاري غيرقابل تحقق و بعيد است؛ چراکه علاوه بر وضعيت اين متغيرها و شرايط اقتصاد کلان، سياست هاي دولت در بخش مسکن و نظام بازار در مسيري قرار دارد که تنها رشد آرام، بطئي و ملايم بخش مسکن طي دو سال پيش رو قابل پيش بيني است.
    
    تحلیل: سه نگاه به آينده بازار مسكن
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4166 به تاريخ 20/7/96، صفحه 7 (مسكن و عمران)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 29 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
نشريه تحقيقات كاربردي علوم ورزش بدون مرز
متن مطالب شماره 8، تابستان 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است