|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه رسالت96/7/20: تقليد آزادي خواهي بدون فرهنگ ترس آوراست و تراژيك و گروتسك
magiran.com  > روزنامه رسالت >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 9265
چهارشنبه بيست و هفتم تير ماه 1397خدمات سايت
 
MGID2829
magiran.com > روزنامه رسالت > شماره 9056 20/7/96 > صفحه 12 (صفحه آخر) > متن
 
      


تقليد آزادي خواهي بدون فرهنگ ترس آوراست و تراژيك و گروتسك
نقد نمايش انتري كه لوطيش مرد

نويسنده: سيد علي تدين صدوقي

نويسنده وكارگردان : بابك محمدي
    برگرفته از داستان صادق چوبك

    چيزي كه در ابتدا نظر آدم را جلب مي كندوازهمه چيزمهم ترمي نمايد رفتن به سوي ادبيات معاصر است. بابك محمدي با انتخاب داستاني از صادق چوبك نويسنده شهير معاصر ايران به نوعي به همه گوشزد مي كند كه نبايد بگذاريم ادبيات غني معاصر كشورمان باگذشت مثلاً سه يا چهار نسل از خاطرها برود وبه يك باره محو شود. او با اين كارش به ديگران مي فهماندكه وظيفه شان به عنوان نويسنده وكارگردان وهنرجويان دانشجوي رشته تئاتر رفتن به سوي ادبيات معاصر كشور است.ادبياتي پرباركه هرطور شده نبايد بگذاريم به بوته فراموشي سپرده شود. اين ادبيات چنان غني است كه تا سال ها هم مي تواند خوراكي مناسب،مفيدوقابل اتكا براي ادبيات نمايشي وتئاترو ما باشد.بابك محمدي با اين كارش نشان مي دهد كه اين ادبيات چقدر پتانسيل بالقوه در خود دارد ومنتظر است كه كسي يا كساني بيايند وآن رابالفعل كرده واز اين ادبيات استفاده كنند. اين گونه علاوه بر يادآوري و بازشناسي ادبيات معاصر به نسل جوان كه بعضاً اين ادبيات را كمتر مي شناسندياآن را به فراموشي سپرده اند وايضاًتئاتري هاودانشجويان و هنر جويان تئاتر و هنرهاي نمايشي كه مدام مثلاًبه سوي شكسپيروديگر آثار ادبيات كلاسيك ومعاصرجهان واقتباس از آن مي روندبستري غني براي پشتوانه ادبيات نمايشي خواهيم ساخت.البته مانمي گوئيم كه به دنبال ادبيات جهان ياغرب نرويد.اما زماني كه خودمان آثاري مطابق بافرهنگ وباورهاوهنر وشرايط اجتماعي، سياسي، تاريخي خودداريم كه زباني جهان شمول نيز دارد چرا از آن استفاده نكنيم.سير نمايش بابك محمدي شايد به نوعي شروع يك تغيير هويت واز خود بيگانگي باشد؛يعني ابتداي تبديل شدن ميمون يا همان انتر به انسان.انتري كه در يك بحران هويت گير كرده و نمي داند ميمو ن است يا انسان، مي خواهد ميمون باشد وآزاد يا اسيرباشد وهمسو بابخشي از خوي انساني، چراكه با او زندگي مي كند. انتر سال هاست و شايد از بچگي با لوطي زندگي كرده در واقع لوطي او را بزرگ كرده، آموزش داده وبا او زندگي كرده است.انتربا خوي وخلق انسان آشنا شده وبخشي از عادات انساني لوطي را به خود گرفته، مانند عادت به گرما وجاي گرم ونرم خوابيدن، عادت به دود از نوع سيگار وافيون. حشرونشر با مردم كه تماشاكنان برنامه هاي او بوده اند؛و عادت به روابط انساني كه همه اش براي اوقابل درك نيستند اما انتر خود را با آن وفق داده و البته او همه اين ها را در زنجير ودربندتجربه كرده. حالابا مرگ لوطي آزادشده؛ اما نمي داند كه با اين آزادي چه بكند.اين لوطي بوده كه هماره مايحتاج انتر را مهيا مي كرده.از دست گزند و آزار آدم ها مصونش مي داشته؛ او را تر و خشك مي كرده، به او غذا مي داده وسيرش مي كرده واز بلاهاي طبيعي محافظت و مصونش مي داشته و... حال همه اين ها را ازدست داده وجايش فقط آزادي را به دست آورده. آزادي اي كه به آن عادت ندارد وبرايش خطرناك مي نمايد وفقط دارد آن را تقليد مي كند. او از بچگي دربندبوده وبه اين اسارت عادت كرده است. اسارتي كه برايش زندگي راحت وبي دغدغه را به ارمغان آورده. حالا آزادشده اما نمي داند با اين آزادي چه كار كند. درواقع فرهنگ پذيرش آزادي را ندارد آزادي برايش چون مرگ مي نمايدوتبديل به كابوس اوشده است.نمي تواند آن را هضم كند ودرست به همين دليل است كه بابك محمدي از بازيگرش مي خواهد كه ميخ زنجيرش را دوباره به زميني از كنده درخت بكوبد واين حركت ترس او را از اين آزادي اجباري مي رساند.اين كه حالا با مرگ لوطي ونبودن اوچه بايد بكند وچگونه با زندگي واين آزادي كنار بيايد.
    ازاين رومي خواهد كه لوطي دوباره زنده شود. شايد انتر ابتدا از اين آزادي خوشحال مي شود؛اما طولي نمي كشد كه ترس وجودش را مي گيرد.
    آدم ها دارند با تبرهايشان به او نزديك مي شوند.آن ها او را براي خودشان خطرناك مي دانند چون در زنجير و دربند نيست.ازنظرآن ها او يك حيوان وحشي است پس عادي ترين عكس العملشان كشتن اوست.
    بابك محمدي كمدي اي گروتسك را نشانمان مي دهدكه تراژيك است و مارا به فكر فرومي برد.
    اين خاصيت گروتسك است. خنده اي كه در گلو مي ماسدوتورا به حقيقت و واقعيتي محتوم رهنمون مي شود.واقعيتي دهشتناك كه ژرفاي يك چالش انساني اجتماعي ويك اشتباه تاريخي راباز مي شناساند.
    چالشي كه رو به فاجعه مي رود و تاثيرش نسل هاي ما راتحت الشعاع خود قرار داده است و آيا اين دهشتناك نيست كه هنوز به درك آزادي به لحاظ فكري، فرهنگي، اجتماعي، رفتاري و... نائل نشده ايم. بابك محمدي با نمايشي گروتسك به درستي به تحليل اوضاع جوامعي كه روشنفكرنمايانشان كوركورانه وبا«تقليد»،آزادي اي را جار مي زنند كه نمي دانند با آن چه بايد بكنند. واين خنده دار مي نمايدچون هنوز فرهنگش در جامعه وبين آحادمردم به وجود نيامده.
    بايد گفت آزادي اي كه تا ابتدا فرهنگش به وجود نيايد وبه خوبي درك نشود عين اسارت ونهايت خسران است؛ وشايدبه نوعي هرج ومرج بكشد.چون آزادي نيز حد وحدود خود را دارد وبايد ابتدا ابزارش فراهم شود. جامعه بايد به آن رشد وتعالي فكري برسد.محمود اكبر شاهي به عنوان بازيگر تمام تلاش خود را كرده ومعلوم است كه به رفتار ميمون ها توجه داشته است؛اما يك سوال همچنان باقي مي ماند آيا او انساني است كه دارد نقش ميمون را بازي مي كند؟ يا ميموني است كه حال دارد با خود واگويه مي كند؛وما شاهد اين واگويه او هستيم.
    در حال ارتباط او با مخاطب نمي تواندرابطه اي مستقيم واز نوع فاصله گذاري برشتي باشد. ما درواقع شاهد ميموني هستيم كه نمي داند با آزادي اش چه كار كند.
    پس القاعده وبه لحاظ دراماتيك وماهوي بايد تماماً ميمون باشد نه در لحظاتي خاص. درواقع جنب و جوش او كم است. انگار در لحظاتي يادش مي آيد كه بايد چند حركت ميمون وار هم انجام دهد. به طريق اولي معلوم است كه او بازيگري است كه حالا دارد اداي يك ميمون را درمي آوردوالبته نوع بازي او در بخش هايي علاوه بر هدايت كارگردان كه درست بوده وكارش را به خوبي انجام داده. به خود بازيگر وشناخت او از نقش وتحليلي كه از نقش دارد وايضاً حس وحال وتحول حسي و آكسان گذاري هاي بدني وبياني او وحضورصحنه اي اش بازمي گردد.
    پرواضح است كه اكبر شاهي به عنوان بازيگر تمام تلاش خود را كرده ودرجاهايي لحظات نابي را هم خلق نموده است؛اما اين تداوم دراماتيك ندارد.
    تقليد صداي ميمون وصداهايي كه درمي آورد خوب است ونسبتاًواقعي مي نمايد؛و معلوم است كه روي آن كاركرده؛ اما در همين حد مي ماند.
    يعني كارش در اكثر مواقع ايستاست. درصورتي كه تحرك اين نقش بسيار بالاست. شايد هنوز با نقش اخت نشده است. از سويي سكوت هاي دراماتيك نيز كم است به همين دليل ريتم نمايش بيش ازحد تند مي نمايد.درصورتي كه درجاهايي نبود اين سكوت ها احساس مي شود.كه اين موارد به عهد درك دراماتيك بازيگر از نقش است.
    درهرحال بايد گفت كه او دارد نقش سختي رابازي مي كندوتلاش وافري را به انجام مي رساند كه در همين جا به او خسته نباشيد مي گويم.
     بابك محمدي به عنوان نويسنده وكارگردان تعبير درستي از اوضاع امروز دارد ودراماتورژي همه جانبه اي را چه روي متن وچه اجرا انجام داده است؛ او ارجاعي تاريخي و ژرف تري رانيز در لايه هاي زيرين اجرا گنجانده. ارجاعاتي كه تو را تادوران مشروطيت مي برد.
    شروع آزادي خواهي ودموكراسي طلبي ايرانيان در قرن گذشته؛وبه انحراف رفتن آن به دليل همين نداشتن ونبود فرهنگ درك آزادي وسازوكار آن، استفاده از اشعار عارف قزويني بي دليل نمي نمايدشايد ما هنوز نمي دانيم كه با آزادي واين كلمه كه تبعات خاص ودامنه گسترده اي دارد چه كار بايد بكنيم وچگونه با آن برخورد كرده وكنار بياييم.به استاد بابك محمدي بابت كاري درخور وقابل تامل خسته نباشيد مي گويم؛وديدن اين نمايش را به همگان توصيه مي نمايم.
    
    
    تقليد آزادي خواهي بدون فرهنگ ترس آوراست و تراژيك و گروتسك / نقد نمايش انتري كه لوطيش مرد
    


 روزنامه رسالت، شماره 9056 به تاريخ 20/7/96، صفحه 12 (صفحه آخر)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 9 بار
    آثار ديگري از "سيد علي تدين صدوقي"

  ميني ماليستي براي صلح / نقد نمايش بمب گذاري ديسكو قاهره
سيد علي تدين صدوقي، رسالت 10/3/97
مشاهده متن    
  نمايشي رئاليستي از دودماني با سرنوشتي محتوم
سيد علي تدين صدوقي، رسالت 5/3/97
مشاهده متن    
  شهري با خانه هاي قوطي كبريتي كه چون گور است / نقد نمايش سانتي متر
سيد علي تدين صدوقي، رسالت 19/2/97
مشاهده متن    
  بودجه تئاتر و بقال سر كوچه ...!
سيد علي تدين صدوقي، رسالت 2/2/97
مشاهده متن    
  هنر مهم و استراتژيك تئاتر و نمايش
سيد علي تدين صدوقي، رسالت 20/1/97
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله مهندسي مكانيك ايران
متن مطالب شماره 2 (پياپي 29)، Sep 2017را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است