|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه رسالت97/1/28: چرايي حل نشدن مشكلات جوانان؛ جوان ايراني، ابزار سياسي يا ظرفيتي براي توسعه
magiran.com  > روزنامه رسالت >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 9501
پنج شنبه 2 خرداد 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID2829
magiran.com > روزنامه رسالت > شماره 9194 28/1/97 > صفحه 10 (اجتماعي) > متن
 
      


يادداشت 
چرايي حل نشدن مشكلات جوانان؛ جوان ايراني، ابزار سياسي يا ظرفيتي براي توسعه


نويسنده: محمد ابويي *

جوانان بخش اعظمي ازجامعه امروز را تشكيل مي دهند اما متاسفانه به عقيده برخي ازكارشناسان، ظرفيت اين قشربراي دستيابي به توسعه مورد توجه قرارنگرفته وتنها به عنوان ابزاري براي دستيابي به منافع سياسي درنظرگرفته مي شوند.
     ديدگاه ها ونيازهاي جوان امروزبا نسل هاي گذشته بسيارمتفاوت است، دردنياي امروزكه با انواع شبكه هاي ارتباطي احاطه شده، اين قشربخش عمده اي از اطلاعات، نيازهاي شناختي وآموزشي خود را ازطريق اين شبكه ها، فضاي مجازي وشبكه هاي اجتماعي تامين مي كنند. بسياري ازكارشناسان وفعالان اجتماعي ازجوانان به عنوان ظرفيتي قابل توجه براي دستيابي به توسعه ياد مي كنند، با اين وجود آنان معتقدند مسئولان دربرنامه ريزي، سياستگذاري و تصميم گيري توجهي به اين قشرنكرده وسخن ازجوانان تنها درحد شعاربوده وگاهي براي پيشبرد اهداف سياسي ازجوانان ياد مي كنند واقدام عملي براي بهره مندي شايسته ازاين ظرفيت در راستاي دستيابي به توسعه انجام نمي شود.
     همچنين به عقيده برخي ازكارشناسان، جوانان با مشكلات وچالش هاي متعددي روبه روهستند ومتاسفانه راهكاري براي حل مشكلات آنان نيز ارائه نمي شود. به باوراين كارشناسان، جوانان بدون شناخت ازجامعه ونقش و وظايف خود، تنها به دنبال سهم خواهي هستند وشناختي درستي نيزازمطالبه گري ندارند.پيچيدگي موضوع جوانان درحوزه سياستگذاري با توجه به تفسيرها وتعاريفي كه مسئولان ازاين قشردارند، پيچيدگي زيادي دارد، برخي حوزه جواني را براساس سن وطبق پروتكل هاي بين المللي بين 14 تا29سال تعريف مي كنند هرچند پروتكل بين المللي دربخش هايي تغييركرده و دوره جواني به دوره اشتغال و ازدواج تعريف شده است. برخي ديگردوره جواني را به عنوان يكي از دوره هاي بسيارتاثيرگذار درشكل گيري شخصيت فرد، سيرتعالي اودرحوزه هاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي واقتصادي مورد نظرقرارمي دهند كه هر 2 ديدگاه حوزه جوانان را به عنوان يك حوزه موثروتاثيرگذارقلمداد مي كنند.جوانان عامل تغييروتحول ومهمترين سرمايه و ركن براي دستيابي به توسعه پايدارند؛ متاسفانه امروزاين قشربه عنوان سرمايه اجتماعي كه مي تواند تاثيربسياري درابعاد مختلف فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي وكارآفريني داشته باشد، كمترمورد توجه قرارمي گيرد كه اين موضوع يكي ازچالش هاي جدي است واين درحالي است كه اگربا همكاري نهادهاي مختلف براي رشد وتعالي جوانان درحوزه هاي فرهنگي، هنري، اجتماعي، اقتصادي وكارآفريني، سياستگذاري، برنامه ريزي وبسترسازي لازم صورت بگيرد، كشوردرمسيردستيابي به توسعه مبتني برفرهنگ بومي، ديني و اسلامي خود سوق پيدا خواهد كرد، درغيراينصورت تغييري دركشورصورت نخواهد گرفت واگرهم صورت گيرد، نهادينه نخواهد شد. در واقع بايد تغيير رويكردها، اعتقادات و باورها بربهره مندي ازظرفيت جوانان درپيشبرد اهداف جامعه را ضروري بدانيم،درسياست هاي كلان كشورجزبرنامه سوم توسعه كه بحث سازماندهي جوانان براي حوزه هاي اجتماعي و فرهنگي واصل ايجاد تشكل ها ونهادهاي مدني مطرح بود، درهيچ دوره اي براي حوزه جوانان، سياست مشخص، واحد وكاربردي نداشتيم. ما درحوزه مديريت شهري معتقديم براي دستيابي به اهدافي همچون فرهنگ شهروندي، شهرتوسعه يافته، هوشمند وشهري آرامش بخش وبانشاط هيچ فرصتي بهترازبهره مندي ازظرفيت جوانان ومتقابلا بهره گيري جوانان ازظرفيت مديريت شهري نيست واگردراين حوزه،برنامه ريزي لازم صورت نگيرد، پتانسيل، انرژي وهيجانات جوان مديريت نشود، تهديد بسيارجدي براي كلان شهرهايي مانند تهران خواهد بود. مديريت شهري درتربيت نيروهاي اجتماعي، اقتصادي، بهداشت، سلامت، محيط زيست براي استفاده ازاين ظرفيت نقش موثري دارد. خانه شهرياران به عنوان پاتوقي براي حضورسرمايه اجتماعي جوانان درشهربا هدف تربيت نيروي دوستدارشهروكسب توانمندي ها ومهارت هايي كه اين نيروبايد براي زندگي درشهربه عنوان شهريارومشاركت كننده در اداره شهرداشته باشد، تشكيل شده است. ايجاد زمينه براي ارتباط دوسويه شهروفرد وكارآموزي وكارآفريني اجتماعي را ازديگراهداف شكل گيري اين مجموعه است؛ امروزه تعبيرمي شود مفاهيم ودرك متقابلي بين جوانان ومسئولان، تصميم گيران وتصميم سازان وجود ندارد ومسئولان به جوانان باورندارند، به عقيده من مسئولان حق دارند.جوانان دهه هاي 50 و60 تمام تلاششان اين بود كه مهارت هاي لازم را كسب كنند اما امروزجوانان فرصت كسب مهارت هاي لازم جزدرحوزه آي تي كه مربوط به نسل خودشان است را ندارند ودرحقيقت فرصت مهارت آموزي درآموزش وپرورش ودانشگاه به آنان داده نشده است. با اين وجود، امروزبدنه مديريت شهري مي تواند فرصت كارآموزي و كارآفريني را براي جوانان ودانشجويان فراهم كند وبسياري ازامورشهري درحوزه هاي محيط زيست، اجتماعي، فرهنگي، عمراني وشهرسازي به اين قشرسپرده شود تا كسب درآمد حداقلي نيزبراي جوانان ودانشجويان باشد. در واقع بايد گفت جوان امروزجوياي شغل است كه براي اوكسب هويت، عزت نفس وامنيت را درپي خواهد داشت، اگرديدگاه مديريت شهري ومسئولان سياستگذاربراي بهره مندي ازظرفيت جوانان به دور ازكارهاي ويتريني تغييركند، شاهد اتفاقات بسيارخوبي خواهيم بود. ما جوانان را بي برنامه، بي سياست و بدون زيرساخت درجامعه رها كرديم، با توجه به ناكامي هايي كه اين قشربا آن روبه رواست، روان، ذهن و باورهايشان دچارتزلزل و سردرگمي شده است. با اين وجود، من معتقدم براساس فرموده رهبرمعظم انقلاب مبني براينكه «من به اين نسل بيشترباوردارم»، اين نسل با وجود ناملايماتي كه با آن مواجه مي شود، يكي ازمحكم ترين و با اراده ترين نسل هاي انقلاب است وهرزمان كه خواسته ايم در رويدادهاي سياسي واجتماعي مشاركت كرده اند اما مشكل اينجاست كه نتوانسته ايم ازاين ظرفيت برگرفته از اراده ملي وخدمت، بهره مند شويم.درخاتمه بايد تاكيد كنيم كه ما نيازداريم كه خودباوري وهويت بخشي را به نسل جوان كه منجربه صلح دروني ودرنهايت صلح اجتماعي مي شود، نهادينه كنيم.
    
    *مديرعامل خانه شهرياران جوان
    
    يادداشت: چرايي حل نشدن مشكلات جوانان؛ جوان ايراني، ابزار سياسي يا ظرفيتي براي توسعه
    


 روزنامه رسالت، شماره 9194 به تاريخ 28/1/97، صفحه 10 (اجتماعي)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 13 بار
    آثار ديگري از "محمد ابويي "

  تابلوهاي ورود جوانان ممنوع به مراكز تصميم گيري
محمد ابويي *، رسالت 9/2/97
مشاهده متن    
  جوانان، موتور محرك توسعه شهرهاي دانش بنيان
محمد ابويي*، رسالت 24/10/96
مشاهده متن    
  فقط برخي صنايع حمايت شدند
محمد ابويي*، دنياي اقتصاد 4/9/94
مشاهده متن    
  توليد به بخش خصوصي واگذار شود
محمد ابويي*، دنياي اقتصاد 30/10/93
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله تحقيقات علوم دارويي و زيست پزشكي
شماره 1 (پياپي 501)
 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است