|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه رسالت97/2/9: تابلوهاي ورود جوانان ممنوع به مراكز تصميم گيري
magiran.com  > روزنامه رسالت >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 9517
يك شنبه 26 خرداد 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID2829
magiran.com > روزنامه رسالت > شماره 9204 9/2/97 > صفحه 10 (اجتماعي) > متن
 
      


يادداشت 
تابلوهاي ورود جوانان ممنوع به مراكز تصميم گيري


نويسنده: محمد ابويي *

چندي پيش بود كه رهبرانقلاب با يادآوري روحيه انقلابي وخدمتگزارانه حاكم برمديران كشور دردهه۶۰ گفتند:« آيا آن احساسات و رفتارهاي تحسين برانگيزرا به ياد داريد؟ آيا آن بي اعتنايي به مال دنيا واهتمام به خدمت را به ياد داريد؟ اشكال كاراين است كه گاهي آن ارزش ها فراموش مي شود.» آن هايي كه مسئولان وفضاي دهه۶۰ را به خاطردارند، تاييد مي كنند كه با وجود انواع واقسام مشكلات، كوران جنگ ودفاع، كمبود منابع و... بازحال وروزبهتري داشتيم وهمدلي ها وهمراهي مردم ومسئولان بيشتربود. برخي مي گويند اقتضاي آن دوران بود، برخي ديگرجوانقلاب را موثرمي دانند وشايد همه اين ها باشد وهزارويك عامل ديگرهم باشد، اما فكرمي كنم دركنارهمه اين ها، جواني مسئولان، عامل مهمي دراين همدلي وهمراهي مردم و مسئولان بود. طبيعي است هركس ازمنظرخود به ويژگي هاي مديران وتصميمات مديريتي دهه۶۰ مي پردازد، لذا اجازه دهيد اينجانب نيزبا توجه به دلمشغولي وحوزه كاري ام كه بي ارتباط با دغدغه هاي شخصي ام نيست، به آن دوران بازگردم، يعني توجه به سرمايه جواني. اكثرمديران آن زمان، ازجواناني بودند كه به ميزان كافي ازشوروشوق خدمت وانگيزه تحول وانرژي دويدن، برخورداربودند واگرحرفي مي زدند وتصميمي مي گرفتند، خود پيش وبيش ازهمه مجري آن بودند واينطورنبود كه چنان سنگين وكرخت شده باشند كه توان حركت نداشته باشند وتنها حركت شان، فاصله بين پشت ميزواتاق جلسات شان باشد. اما ازاين ها بالاترومهم تر، بي اعتنايي به مال دنيا بود. مشخص است كسي كه سالياني دراز درگيرپست ومقام بوده، حتي اگرسالم هم كاركرده باشد وبه همان حقوق مديريتي نيزاكتفا كرده باشد، امروزبعد ازگذشت سي سال، وضعي به هم زده است وديگرنمي تواند بي توجه به ماديات باشد وفراغ بال، به فكرخدمت. بيشترازآنكه به فكركاروتحول باشد، به فكرحفظ وضعيت وحفظ داشته هايش است. بگذريم ازكساني كه اين مدت را طورديگري سپري كردند ومديريت را زمينه اي براي بيشتراندوختن وبردن دانستند. آنها كه تكليف شان روشن است، اما همان گروه نخست هم ديگرتوان و روحيه كارو تغييرندارند.
    ازسويي ديگر، اگرقراراست ازوضعيت موجود گذركنيم ونگاه به آينده داشته باشيم، خب چه كسي بهترازخود جوانان كه سازندگان آن آينده باشند. بگذاريد مشخصا به مديريت شهري اشاره كنم. ما مي گوييم بايد از«شهرموجود» عبوركنيم و«شهر آينده» را بسازيم. شهرآينده براي چه كساني است؟ معلوم است: جوانان. حال كه قراراست شهرآينده مطابق با خواست شهروندان جديدش ساخته شود، بهترنيست خود آنها، امروزدربدنه مديريتي وارد شوند تا خود طراحي كنند وخود اجرا كنند وخود ناظرتبعات تصميمات شان باشند؟ بگذاريد خود جوانان بگويند براي شهرآينده چه ساختمان سازي اي مي خواهند، چه نوع فضاي سبزي دوست دارند، كدام سياست زيست محيطي شهري را قبول دارند ومهم ترآنكه بگذاريد خودشان هم مجري اين مطالبات باشند. اگرازظرفيت ها وپتانسيل هاي جوانان شهر براي اداره شهراستفاده نكنيم، نه تنها سرمايه سوزي كرديم، بلكه شهرآينده ساخته شده ازخلال تصميمات كهنه ومديران پير، مطلوب شهروندان آينده نيست.
    متاسفانه بدنه مديريتي امروزما پيراست وپيري هم درخود محافظه كاري وكم تحركي دارد وبه همين دليل است كه مي بينيم خبرچنداني ازاتفاقات وتصميمات مهم وتحول آفرين نيست و اگرهم باشد، آنقدركند وآرام اجرا مي شوند كه خاصيت خود را ازدست مي دهند. لذا ضرورت تغييربعد از گذشت چهاردهه ازانقلاب اسلامي حس مي شود ونيازبه يك انقلاب مديريتي وجود دارد. ديگربايد اعتماد كرد. بايد به جواناني كه تربيت يافته همين نظام وانقلاب اند فرصت داد تا به رده هاي مديريتي نائل شوند تا با شوروانرژي جواني خود بتوانند خون جديدي دررگ هاي انقلاب و كشوروارد كنند.
    وقت آن است كه مديران كم تحرك وپا به سن گذاشته ازميزها وسمت هاي خود دل بكنند تا جايي براي جوانان باز شود، جواني كه يكپارچه شور واميد وتحول خواهي است وحتما بي توجه تربه ماديات وثروت اندوزي. اگرواقعا دلمان هواي نوع مديريت دهه۶۰ را دارد، بايد دست بجنبانيم. قديمي ترها ميدان دهند وجوانان هم مصمم تربه ميدان بيايند. حتي اگرمقاومت ها زياد است، خود جوانان بايد به پا خيزند. خانه شهرياران جوان با همين نيت كارخود را آغازكرده است وراه مي پيمايد. ما اميد داشته و داريم تا بتوانيم از محله و منطقه و شهر خودمان شروع كنيم. سعي داشته و داريم كه با تربيت جوانان توانمند و باانگيزه، شهروندان اجتماعي براي «شهر آينده» تربيت كنيم و آن ها را در ۱.تصميم گيري ها و ۲.اجرائيات ونهايتا در ۳.نظارت اقدامات شهري موثرسازيم. همانطوركه ازنام وشعارمجموعه برمي آيد، هدف ورسالت ما دراين مجموعه، آن است كه شهرياران شهررا براي ساختن شهرمطلوب نسل خود تربيت كند. گرچه مقاومت زياد است وتابلوي ورود جوانان ممنوع برسرغالب مراكزتصميم گيري كشورومناصب مديريتي نصب شده است. اما ازآنجايي كه مي دانيم چاره اي جزاتكا به نيروي جواني فرزندان اين شهرنيست، نااميد نمي شويم وبراين خواسته خود پا مي فشاريم تا روزي كه سهم جوانان لحاظ شود وازظرفيت آنان استفاده شود. ديريا زود، چنان روزي فرا مي رسد وما خود وجوانان شهررا براي آن روز، آماده مي كنيم. مشخص است تحقق اين مهم، فراترازتوان خانه شهرياران جوان است ولذا دست كمك درازمي كنيم به سوي همه نهادها وسازمان هاي مردم نهاد مرتبط با حوزه جوانان وازهمراهان خود، كمك وصبوري بيشترطلب مي كنيم وازمانع تراشان، درايت ودوربيني بيشتر؛ همچنين ازهمه آنان ومنتقدان خود دعوت مي كنم، بيايند تا درگفتگويي صميمانه به طرح نظرات شان بپردازند وبدانند اگرهدف يكسان باشد ونيت پاك، تفاوت ها نه تنها مانع نيست، بلكه راهگشاست.درپايان بازگرديم به همان نكته نخست. اگريك بار دردهه۶۰ به جوانان آن زمان اعتماد كرديم ونتيجه اش را درمديريت جنگ و سياست واقتصاد ديديم، چرا امروزبه جوانان متولد دهه۶۰ و۷۰ اعتماد نكنيم؟
    
     * مديرعامل خانه شهرياران جوانيادداشت: تابلوهاي ورود جوانان ممنوع به مراكز تصميم گيري
    


 روزنامه رسالت، شماره 9204 به تاريخ 9/2/97، صفحه 10 (اجتماعي)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 13 بار
    آثار ديگري از "محمد ابويي "

  چرايي حل نشدن مشكلات جوانان؛ جوان ايراني، ابزار سياسي يا ظرفيتي براي توسعه
محمد ابويي *، رسالت 28/1/97
مشاهده متن    
  جوانان، موتور محرك توسعه شهرهاي دانش بنيان
محمد ابويي*، رسالت 24/10/96
مشاهده متن    
  فقط برخي صنايع حمايت شدند
محمد ابويي*، دنياي اقتصاد 4/9/94
مشاهده متن    
  توليد به بخش خصوصي واگذار شود
محمد ابويي*، دنياي اقتصاد 30/10/93
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
Iranian Journal of Materials Forming
شماره 1 (پياپي 601)
 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است