ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
غلامرضا صدیق اورعی، احمد فرزانه، (1395). نظریه ی مبادله ی کارکردی (نظریه ی جامعه شناختی ماخوذ از متون دینی و آراء متفکران مسلمان)، پژوهشنامه تبلیغ و ارتباطات دینی، 57-91. magiran.com/p1546205
غلامرضا صدیق اورعی، احمد فرزانه، نظریه ی مبادله ی کارکردی (نظریه ی جامعه شناختی ماخوذ از متون دینی و آراء متفکران مسلمان). پژوهشنامه تبلیغ و ارتباطات دینی، 1395؛ 4: 57-91. magiran.com/p1546205
غلامرضا صدیق اورعی، احمد فرزانه، "نظریه ی مبادله ی کارکردی (نظریه ی جامعه شناختی ماخوذ از متون دینی و آراء متفکران مسلمان)"، پژوهشنامه تبلیغ و ارتباطات دینی ،4 (1395): 57-91. magiran.com/p1546205
غلامرضا صدیق اورعی، احمد فرزانه، (1395). 'نظریه ی مبادله ی کارکردی (نظریه ی جامعه شناختی ماخوذ از متون دینی و آراء متفکران مسلمان)'، پژوهشنامه تبلیغ و ارتباطات دینی، صص.57-91. magiran.com/p1546205
غلامرضا صدیق اورعی؛ احمد فرزانه. "نظریه ی مبادله ی کارکردی (نظریه ی جامعه شناختی ماخوذ از متون دینی و آراء متفکران مسلمان)". پژوهشنامه تبلیغ و ارتباطات دینی، 4 ، 1395، 57-91. magiran.com/p1546205
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال