فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات تخصصی (حرف ع)

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۳۷ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
عدالت زمستان 1390 انجمن علمی فقه و حقوق مقارن
عدالت آرا 1735-4471 1394 موسسه مطالعات و خدمات حقوقی عدالت آرا
عروسک سخنگو شهریور و مهر 1398 زهرا نعیمی
عصر ارتباطات پاییز 1391 انجمن علمی ارتباطات
عصر اندیشه مهر 1398 محمد مهدی دانی
عصر انرژی آبان و آذر 1394 دکتر مرتضی یوسفی
عصر تراکنش مهر 1398 مینا والی
عصر شبکه 1394 مهدی بگلری
عصر فناوری اطلاعات فروردین و اردیبهشت 1396 مهندس احمد عدالت
عصر مدیریت دی 1390 شهلا حاجی علی لاریجی
عصر کیفیت 1735-5559 آبان و آذر 1397 دکتر بهرام جلوداری ممقانی
عصر کیمیاگری اردیبهشت 1396 مهدی قدیری
عطارنامه زمستان 1390 محمدهادی عطارنژاد
علم الکترونیک و کامپیوتر 1015-5651 مرداد 1393 شرکت تولیدی فار
علم مواد تابستان 1389 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
علم و ادب بهار 1393 دکتر سیدیحیی عظیمی
علوم اداری و اقتصاد تابستان 1387 دانشگاه اصفهان
علوم الحدیث زمستان 1386 دانشکده علوم حدیث
علوم به زراعی گیاهی 1735-4552 پاییز 1389 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
علوم پیراپزشکی تابستان 1383 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
|
 • فصلنامه علمی - تخصصی
  صاحب امتیاز: انجمن علمی فقه و حقوق مقارن
  مدیر مسئول: دکتر عابدین مومنی
  سردبیر: دکتر حامد رستمی نجف آبادی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 7 (زمستان 1390)
 • pISSN: 1735-4471
  دوفصلنامه حقوقی
  صاحب امتیاز: موسسه مطالعات و خدمات حقوقی عدالت آرا
  مدیر مسئول: دکتر محمد یارارشدی
  سردبیر: دکتر علی یارارشدی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 23-24 (1394)
 • ماهنامه فرهنگ و علوم انسانی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: محمد مهدی دانی
  سردبیر: روح الامین سعیدی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 20 (مهر 1398)
 • ماهنامه فنی مهندسی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مهدی بگلری
  سردبیر: بابک نقاش
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 181 (1394)
 • فصلنامه خبری, پژوهشی, تحلیلی
  صاحب امتیاز: شهلا حاجی علی لاریجی
  مدیر مسئول: میرمحمدعلی گلچوبیان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 18-19 (دی 1390)
 • pISSN: 1735-5559
  ماهنامه آموزشی , پژوهشی و اطلاع رسانی مدیریت کیفیت و بهره وری
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: دکتر بهرام جلوداری ممقانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 60 (آبان و آذر 1397)
 • دوفصلنامه حدیث و علوم مرتبط به زبان عربی
  صاحب امتیاز: دانشکده علوم حدیث
  مدیر مسئول: محمد محمدی الری شهری
  سردبیر: سیدعلی قاضی عسکر
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 23 (زمستان 1386)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال