فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف م)

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۳۷۵ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
ماشین بینایی و پردازش تصویر 2383-1197 پاییز و زمستان 1397 انجمن ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران
ماشین های کشاورزی 2228-6829 نیمسال دوم 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
متافیزیک 2008-8086 بهار و تابستان 1398 دانشگاه اصفهان
متن پژوهی ادبی 1735-1170 بهار 1398 دانشگاه علامه طباطبایی
متن شناسی ادب فارسی 2008-5486 تابستان 1398 دانشگاه اصفهان
مجلس و راهبرد 2322-1860 بهار 1398 مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
مجله اقتصادی آذر و دی 1397 معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی
مجله بین المللی پزشکی ایران 1028-852X Sep 2019 انستیتو پاستور ایران
مجله دانشکده پرستاری و مامایی مشهد 2008-2487 پای ی ز و زمستان 1389 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مجله زبان و ادبیات عربی 2008-7217 بهار و تابستان 1397 دانشگاه فردوسی مشهد
مجله علمی پزشکی جندی شاپور 2252-052x بهمن و اسفند 1397 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
مجله علمی کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز 0254-3648 شهریور 1389 دانشگاه شهید چمران اهواز
مجله علوم آماری 1735-8183 بهار و تابستان 1398 انجمن آمار ایران
مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز 1020-8576 بهار 1387 دکتر نعمت الله ریاضی
مجله علوم دانشگاه تهران 1058-1016 تابستان 1389 دانشگاه تهران
مجله عمران و پروژه تیر 1398 دکتر علی قربانی
محاسبات نرم 2322-3707 بهار و تابستان 1396 دانشگاه کاشان
محیط زیست جانوری 4218-2008 بهار 1398 شرکت مهندسین مشاور شیل آمایش
محیط زیست طبیعی 2008-7764 تابستان 1398 دانشگاه تهران
محیط زیست و توسعه 2008-921x پاییز و زمستان 1396 انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
|
 • pISSN: 1735-1170 eISSN: 2476-6186
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبایی
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر عباسعلی وفایی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 79 (بهار 1398)
 • pISSN: 2322-1860
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
  مدیر مسئول: دکتر کاظم جلالی
  سردبیر: دکتر حسن سبحانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 97 (بهار 1398)
 • دوماهنامه بررسی مسائل و سیاستهای اقتصادی
  صاحب امتیاز: معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی
  مدیر مسئول: حسین میرشجاعیانی
  سردبیر: دکتر داوود منظور
  آخرین شماره ثبت شده: سال هجدهم شماره 9 (آذر و دی 1397)
 • pISSN: 4218-2008
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم پایه به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: شرکت مهندسین مشاور شیل آمایش
  مدیر مسئول: دکتر سیامک یوسفی سیاهکل رودی
  سردبیر: دکتر غلامحسین ریاضی
  آخرین شماره ثبت شده: سال یازدهم شماره 1 (بهار 1398)
 • pISSN: 2008-921x
  دوفصلنامه علمی-ترویجی علوم پایه
  صاحب امتیاز: انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
  مدیر مسئول: دکتر مجید مخدوم فرخنده
  سردبیر: دکتر عبدالرسول سلمان ماهینی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 16 (پاییز و زمستان 1396)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال