فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف ن)

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۵۲ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
ناتوانی های یادگیری 2251-8673 تابستان 1398 دانشگاه محقق اردبیلی
نامه آموزش عالی 2008-4617 تابستان 1398 موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
نامه انجمن جمعیت شناسی ایران 1735-000x بهار و تابستان 1397 انجمن جمعیت شناسی ایران
نامه انجمن حشره شناسی ایران 0259-9996 بهار 1398 انجمن حشره شناسی ایران
نامه انسان شناسی 1375-2096 بهار و تابستان 1396 انجمن انسان شناسی ایران
نامه صدوق بهار 1398 محمد صدوقی
نامه فرهنگ و ارتباطات پاییز و زمستان 1396 دانشگاه امام صادق (ع)
نامه فرهنگستان 1025-0832 تابستان 1397 فرهنگستان زبان و ادب فارسی
نامه معماری و شهرسازی 2008-2649 بهار 1398 دانشگاه هنر
نامه مفید 9938-1027 زمستان 1392 دانشگاه مفید قم
نامه هنرهای تجسمی و کاربردی 2008-2649 بهار و تابستان 1397 دانشگاه هنر
نامه هنرهای نمایشی و موسیقی 2008-2649 بهار و تابستان 1398 دانشگاه هنر
نامه ی جامعه زمستان 1397 جامعه الزهرا (س)
نانو مقیاس 2423-5628 تابستان 1398 انجمن نانو فناوری ایران
نانو مواد 2008-6156 پاییز 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
نثر پژوهی ادب فارسی 1727-2106 بهار و تابستان 1398 دانشگاه شهید باهنر کرمان
نخبگان علوم و مهندسی مهر 1398 مهندس آذین موحدی
ندا پاییز و زمستان 1396 انجمن آمار ایران
نسیم تندرستی 2322-245X پاییز 1395 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
نسیم خرد 2476-4302 پاییز الی زمستان 1396 مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی
|
 • pISSN: 9938-1027
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه مفید قم
  مدیر مسئول: دکتر سیدمسعود موسوی کریمی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 100 (زمستان 1392)
 • pISSN: 2423-5628
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم پایه
  صاحب امتیاز: انجمن نانو فناوری ایران
  مدیر مسئول: دکتر علی ایرانمنش
  سردبیر: دکتر محمدحسین مجلس آرا جهرمی
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 2 (تابستان 1398)
 • pISSN: 2008-6156
  فصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
  مدیر مسئول: دکتر سیدحسین بدیعی
  سردبیر: دکتر محمدرضا رحیمی پور
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 39 (پاییز 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال