فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف ه)

۱۷ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
هستی و شناخت (نامه مفید) 1027-9938 بهار و تابستان 1396 دانشگاه مفید قم
هفت آسمان 2322-4290 پاییز و زمستان 1396، بهار و تابستان 1397 دانشگاه ادیان و مذاهب
هنر زبان 2476-6526 اردیبهشت 1398 دکتر مهدی محمدبیگی
هنر و تمدن شرق 2345-6639 تابستان 1398 پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی نظر
هنرهای تجسمی 2228-6039 تابستان 1398 دانشگاه تهران
هنرهای زیبا 1025-9570 بهار 1388 دانشگاه تهران
هنرهای زیبا - معماری و شهرسازی 2228-6020 پاییز 1397 دانشگاه تهران
هنرهای صناعی اسلامی 2588-316x بهار و تابستان 1396 دانشگاه هنر اسلامی تبریز
هنرهای صناعی ایران بهار و تابستان 1397 دانشگاه کاشان
هنرهای نمایشی و موسیقی 2228-6012 بهار 1398 دانشگاه تهران
هنرهای کاربردی 2252-0260 بهار و تابستان 1395 دانشگاه سمنان
هواشناسی کشاورزی 2345-3419 پاییز و زمستان 1397 انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران
هویت شهر 1735-9562 زمستان 1397 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
هیدروژئولوژی 2588-3011 زمستان 1397 دانشگاه تبریز
هیدروژئومورفولوژی 2383-3254 بهار 1398 دانشگاه تبریز
هیدروفیزیک 2476-7131 پاییز و زمستان 1396 دانشگاه صنعتی مالک اشتر
هیدرولیک 2345-4237 بهار 1398 انجمن هیدرولیک ایران
|
 • pISSN: 2345-6639
  فصلنامه به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی نظر
  مدیر مسئول: دکتر سیدامیر منصوری
  سردبیر: دکتر شهره جوادی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 24 (تابستان 1398)
 • pISSN: 2228-6039
  فصلنامه علمی-پژوهشی هنر و معماری
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: دکتر شاهین حیدری
  سردبیر: دکتر یعقوب آژند، دکتر یعقوب آژند
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 78 (تابستان 1398)
 • pISSN: 1025-9570
  فصلنامه علمی-پژوهشی هنر و معماری
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: دکتر سیدمحسن حبیبی
  سردبیر: دکتر یعقوب آژند
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 37 (بهار 1388)
 • pISSN: 1735-9562
  فصلنامه علمی-پژوهشی هنر و معماری
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
  مدیر مسئول: دکتر حمید ماجدی
  سردبیر: دکتر فرح حبیب
  آخرین شماره ثبت شده: سال دوازدهم شماره 36 (زمستان 1397)
 • pISSN: 2345-4237 eISSN: 2645-8063
  فصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: انجمن هیدرولیک ایران
  مدیر مسئول: دکتر مسعود منتظری نمین
  سردبیر: دکتر محمود شفایی بجستان
  آخرین شماره ثبت شده: سال چهاردهم شماره 1 (بهار 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال