فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف ه)

۱۸ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
نشریه هستی و شناخت (نامه مفید) 2423-4664 بهار و تابستان 1399 دانشگاه مفید قم
نشریه هفت آسمان 2322-4290 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه ادیان و مذاهب
فصلنامه هنر زبان 2476-6526 آذر 1399 دکتر مهدی محمدبیگی
مجله هنر و تمدن شرق 2345-6639 تابستان 1400 پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی نظر
فصلنامه هنرهای تجسمی 2228-6039 بهار 1400 دانشگاه تهران
فصلنامه هنرهای زیبا 1025-9570 بهار 1388 دانشگاه تهران
فصلنامه هنرهای زیبا - معماری و شهرسازی 2228-6020 تابستان 1399 دانشگاه تهران
نشریه هنرهای صناعی اسلامی 2588-316x پاییز و زمستان 1398 دانشگاه هنر اسلامی تبریز
نشریه هنرهای صناعی ایران پاییز و زمستان 1399 دانشگاه کاشان
نشریه هنرهای نمایشی و موسیقی 2228-6012 زمستان 1399 دانشگاه تهران
نشریه هنرهای کاربردی 2252-0260 بهار 1400 دانشگاه سمنان
نشریه هواشناسی کشاورزی 2345-3419 بهار و تابستان 1400 انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران
فصلنامه هوش محاسباتی در مهندسی برق 2251-6530 تابستان 1400 دانشگاه اصفهان
فصلنامه هویت شهر 1735-9562 تابستان 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
مجله هیدروژیولوژی 2588-3011 زمستان 1399 دانشگاه تبریز
نشریه هیدروژیومورفولوژی 2383-3254 تابستان 1400 دانشگاه تبریز
نشریه هیدروفیزیک 2476-7131 بهار و تابستان 1399 دانشگاه صنعتی مالک اشتر
مجله هیدرولیک 2345-4237 بهار 1400 انجمن هیدرولیک ایران
|
 • pISSN: 2322-4290
  دوفصلنامه علوم انسانی - ادیان و مذاهب
  صاحب امتیاز: دانشگاه ادیان و مذاهب
  مدیر مسئول: حجت الاسلام دکتر سید ابوالحسن نواب
  سردبیر: دکتر محمد جاودان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 79 (پاییز و زمستان 1399)
 • pISSN: 2345-6639
  فصلنامه به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی نظر
  مدیر مسئول: دکتر سید امیر منصوری
  سردبیر: دکتر شهره جوادی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 32 (تابستان 1400)
 • pISSN: 1735-9562 eISSN: 2676-5489
  فصلنامه علمی مصوب هنر و معماری
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
  مدیر مسئول: دکتر حمید ماجدی
  سردبیر: دکتر فرح حبیب
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 46 (تابستان 1400)
 • pISSN: 2345-4237 eISSN: 2645-8063
  فصلنامه علمی مصوب فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: انجمن هیدرولیک ایران
  مدیر مسئول: دکتر مسعود منتظری نمین
  سردبیر: دکتر محمود شفاعی بجستان
  آخرین شماره ثبت شده: سال شانزدهم شماره 1 (بهار 1400)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال