فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف H)

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۳۲ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Health and Life Sciences 2383-4390 Jan 2020 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
Health And Physical Activity 2008-9503 2014 دانشگاه فردوسی مشهد
Health Education & Health Promotion 2588-5715 Fall 2019 دانشگاه تربیت مدرس
Health in Emergencies and Disasters Quarterly 2345-4210 Spring 2019 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
Health Management and Informatics 2322-1097 Oct 2019 دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Health Policy and Management 2322-5939 Feb 2020 دانشگاه علوم پزشکی کرمان
Health Policy and Sustainable Health 2322-4533 Spring 2015 دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله «عج»
Health Promotion Perspectives 2228-6497 2020 دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Health Psychology 2588-4204 Summer and Autumn 2018 دانشگاه پیام نور
Health Sciences 2322-553X Autumn 2019 دانشگاه علوم پزشکی مازندران
Health Sciences and Surveillance System 2345-2218 Jul 2019 دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Health Sciences and Technology 2588-4212 Dec 2017 دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
Health Scope 2251-8959 Feb 2020 دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
health, Safety and environment 2345-3206 2019 دکتر احمد جنیدی جعفری
Health, Spirituality and Medical Ethics 2322-4304 Feb 2020 دانشگاه علوم پزشکی قم
Heat and Mass Transfer Research 2345-508X Summer-Autumn 2019 دانشگاه سمنان
Hematology-Oncology and Stem Cell Research 2008-2207 Jan 2020 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Hepatitis 1735-3408 Mar 2020 دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله «عج»
Herbmed Pharmacology 2345-5004 Jan 2020 دکتر محمود رفیعیان
High Risk Behaviors & Addiction 2251-8711 Mar 2020 دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
|
 • pISSN: 2383-4390
  دوفصلنامه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
  مدیر مسئول: دکتر فرید نجفی
  سردبیر: دکتر یحیی پاسدار
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 1 (Jan 2020)
 • pISSN: 2008-9503
  دوفصلنامه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد
  مدیر مسئول: دکتر سیدعلی اکبر هاشمی جواهری
  سردبیر: دکتر احمد ابراهیمی عطری
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 1 (2014)
 • pISSN: 2588-5715 eISSN: 2345-2897
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تربیت مدرس
  مدیر مسئول: دکتر علیرضا حیدرنیا
  سردبیر: دکتر فضل الله غفرانی پور
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 4 (Fall 2019)
 • pISSN: 2322-1097 eISSN: 2423-5857
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شیراز
  مدیر مسئول: دکتر امید براتی
  سردبیر: دکتر ریتا رضایی
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 4 (Oct 2019)
 • pISSN: 2322-5939
  ماهنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی کرمان
  مدیر مسئول: دکتر علی اکبر حق دوست
  سردبیر: دکتر اکرم خیاط زاده ماهانی
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 2 (Feb 2020)
 • eISSN: 2228-6497
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی تبریز
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر حمید الله وردی پور
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 1 (2020)
 • pISSN: 2588-4204
  فصلنامه
  صاحب امتیاز: دانشگاه پیام نور
  مدیر مسئول: دکتر احمد علیپور
  سردبیر: دکتر مهناز علی اکبری دهکردی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 2 (Summer and Autumn 2018)
 • pISSN: 2322-553X eISSN: 2322-4797
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی مازندران
  مدیر مسئول: دکتر احمدعلی عنایتی
  سردبیر: دکتر قاسم عابدی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 4 (Autumn 2019)
 • pISSN: 2345-2218 eISSN: 2345-3893
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شیراز
  مدیر مسئول: دکتر فریبا مرادی
  سردبیر: جعفر مومن بالله فرد
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 3 (Jul 2019)
 • pISSN: 2588-4212
  فصلنامه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
  مدیر مسئول: دکتر محمدرضا میری
  سردبیر: دکتر بهنام باریک بین
  آخرین شماره ثبت شده: سال یکم شماره 4 (Dec 2017)
 • pISSN: 2251-8959 eISSN: 2251-9513
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
  مدیر مسئول: دکتر ادریس بذرافشان، سیدمظفر ربیعی
  سردبیر: دکتر رمضان میرزایی
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 1 (پیاپی 33، Feb 2020)
 • pISSN: 2345-3206
  فصلنامه بهداشت, ایمنی, بهداشت محیط, بهداشت حرفه ای به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز ، مدیرمسئول و سردبیر: دکتر احمد جنیدی جعفری
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 4 (2019)
 • pISSN: 2322-4304 eISSN: 2383-3610
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی قم
  مدیر مسئول: دکتر ابوالفضل ایرانی خواه
  سردبیر: دکتر حسن عادلی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 1 (Feb 2020)
 • pISSN: 2345-508X eISSN: 2383-3068
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه سمنان
  مدیر مسئول: دکتر محمدصادق ولی پور
  سردبیر: دکتر سیف الله سعدالدین
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 2 (Summer-Autumn 2019)
 • pISSN: 1735-3408
  ماهنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله «عج»
  مدیر مسئول: دکتر کامران باقری لنکرانی
  سردبیر: پروفسور سیدموید علویان
  آخرین شماره ثبت شده: سال بیستم شماره 3 (Mar 2020)
 • eISSN: 2345-5004
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: دکتر محمود رفیعیان
  سردبیر: دکتر محمود رفیعیان، دکتر مجید اسدی سامانی
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 1 (Jan 2020)
 • pISSN: 2251-8711 eISSN: 2251-872X
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
  مدیر مسئول: دکتر مریم لشکری پور
  سردبیر: دکتر نورمحمد بخشانی
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 1 (Mar 2020)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال