فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف I)

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۵۵ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Ichthyology 2383-1561 Dec 2019 انجمن ماهی شناسی ایران
immunology 1735-1383 Autumn 2019 انجمن ایموئولوژی و آلرژی ایران
Industrial and Systems Engineering 1735-8272 Autumn 2019 انجمن مهندسی صنایع ایران
Industrial Electronics, Control and Optimization 2645-3517 Spring 2020 دانشگاه سیستان و بلوچستان
Industrial Engineering & Production Research 2008-4889 Mar 2020 دانشگاه علم و صنعت ایران
Industrial Engineering and Management Studies 2476-308X Summer-Autumn 2019 مرکز مطالعات مدیریت ایران
Industrial Mathematics 2008-5621 Winter 2020 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
Industrial Strategic Management 2538-2756 Winter 2018 دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه
Infection, Epidemiology And Medicine 2588-4107 Autumn 2019 دانشگاه تربیت مدرس
Information and Communication Technology Research 2251-6107 Autumn 2018 مرکز تحقیقات مخابرات ایران
Information Science And Management 2008-8310 2020 مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری
Information Security 2008-2045 Jan 2020 انجمن رمز ایران
Information Systems and Telecommunication 2322-1437 Summer 2019 جهاد دانشگاهی
Injury and Violence Research 2008-2053 Jan 2020 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
Insect Biodiversity and Systematics 2423-8112 Oct 2019 انجمن حشره شناسی ایران
Interdisciplinary Journal of Virtual Learning in Medical Sciences 2476-7263 Dec 2019 دانشکده مجازی یادگیری الکترونیکی و قطب علمی آموزشی پیشرفته الکترونیکی در علوم پزشکی
International Affairs 1016-6130 summer2009 دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه
International Archives of Health Sciences 2383-2568 Jan-Mar 2020 دانشگاه علوم پزشکی کاشان
International Economics Studies 2008-9643 Autumn & Winter 2015-2016 دانشگاه اصفهان
International Journal of Applied Arts Studies 2588-4506 May-Jun 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
|
 • pISSN: 2383-1561 eISSN: 2383-0964
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن ماهی شناسی ایران
  مدیر مسئول: دکتر یزدان کیوانی
  سردبیر: دکتر حمیدرضا اسماعیلی
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 4 (Dec 2019)
 • pISSN: 1735-1383 eISSN: 1735-367X
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن ایموئولوژی و آلرژی ایران
  مدیر مسئول: دکتر محمد وجگانی
  سردبیر: دکتر عباس قادری
  آخرین شماره ثبت شده: سال شانزدهم شماره 4 (پیاپی 63، Autumn 2019)
 • pISSN: 2008-5621 eISSN: 2008-563X
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
  مدیر مسئول: دکتر فرهاد حسین زاده لطفی
  سردبیر: دکتر توفیق الله ویرانلو
  آخرین شماره ثبت شده: سال دوازدهم شماره 1 (Winter 2020)
 • pISSN: 2538-2756
  فصلنامه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه
  مدیر مسئول: دکتر محمدمهدی موحدی
  سردبیر: دکتر حسنعلی آقاجانی، علیرضا رشیدی
  آخرین شماره ثبت شده: سال سوم شماره 1 (Winter 2018)
 • pISSN: 2008-8310
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری
  مدیر مسئول: دکتر محمدرضا قانع
  سردبیر: دکتر جعفر مهراد
  آخرین شماره ثبت شده: سال هجدهم شماره 1 (2020)
 • pISSN: 2008-2045 eISSN: 2008-3076
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن رمز ایران
  مدیر مسئول: دکتر محمدرضا عارف
  سردبیر: دکتر رسول جلیلی
  آخرین شماره ثبت شده: سال دوازدهم شماره 1 (Jan 2020)
 • pISSN: 2008-2053
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
  مدیر مسئول: دکتر بابک ایزدی
  سردبیر: دکتر محمودرضا مرادی
  آخرین شماره ثبت شده: سال دوازدهم شماره 1 (Jan 2020)
 • pISSN: 2423-8112 eISSN: 2423-8112
  فصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن حشره شناسی ایران
  مدیر مسئول: دکتر احد صحراگرد
  سردبیر: دکتر علی اصغر طالبی
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 4 (Oct 2019)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال