فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف K)

۳ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Kerman University of Medical Sciences 1023-9510 Sep-Oct 2019 دانشگاه علوم پزشکی کرمان
Kermansha University of Medical Sciences 2588-2562 Dec 2019 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
Kidney Diseases 1735-8582 Nov 2019 انجمن نفرولوژی ایران
|
 • pISSN: 1735-8582 eISSN: 1735-8604
  دوماهنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن نفرولوژی ایران
  مدیر مسئول: دکتر عزت الله عبدی
  سردبیر: دکتر محسن نفر
  آخرین شماره ثبت شده: سال سیزدهم شماره 6 (پیاپی 69، Nov 2019)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال