فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف M)

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۵۸ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Journal of Mahani Mathematical Research Center 2251-7952 Summer and Autumn 2019 دانشگاه شهید باهنر کرمان
Majlesi Journal of Electrical Engineering 2345-377X Jun 2020 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی
Majlesi Journal of Energy Management 2322-3073 Dec 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی
Majlesi Journal of Mechatronic Systems 2322-1089 Dec 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی
Majlesi Journal of Multimedia Processing 2251-6255 Jun 2016 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی
Majlesi Journal of Telecommunication Devices 2423-4117 Mar 2020 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی
Iranian Journal of Management Studies 2008-7055 Spring 2020 دانشگاه تهران
International Journal of Management, Accounting and Economics 2383-2126 Jan 2020 دکتر بهزاد حسن نژاد کاشانی
International Journal of Maritime Technology 2345-6000 Summer and Autumn 2019 انجمن مهندسی دریایی ایران
Iranian Journal of Materials science and Engineering 1735-0808 Jun 2020 دانشگاه علم و صنعت ایران
Journal of Mathematical Analysis and Convex Optimization 2717-0624 2020 دانشگاه لرستان
Iranian Journal of Mathematical Chemistry 2228-6489 Autumn 2019 دانشگاه کاشان
Mathematical Linguistics 2423-575x March 2016 دکتر طیبه موسوی میانگاه
Journal of Mathematical Modeling 2345-394X Winter 2020 دانشگاه گیلان
Journal of Mathematical Nanoscience Summer-Autumn 2018 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
Iranian Journal of Mathematical Sciences and Informatics 1735-4463 2019 دانشگاه تربیت مدرس
Mathematics Interdisciplinary Research 2538-3639 Autumn 2019 دانشگاه کاشان
Ianian Journal of Mechanical Engineering Transactions 1605-9727 Sep 2019 انجمن مهندسان مکانیک ایران
Mechanics of Advanced Composite Structures 2423-4826 Winter-Spring 2020 دانشگاه سمنان
Journal of Medical Bacteriology 2251-8649 2019 دانشگاه علوم پزشکی تهران
|
 • pISSN: 2423-575x
  دوفصلنامه زبانشناسی رایانشی و ریاضی و کمی و پیکره ای, فناوری اطلاعات, هوش مصنوعی, مهندسی نرم افزار به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز ، مدیرمسئول و سردبیر: دکتر طیبه موسوی میانگاه
  آخرین شماره ثبت شده: سال دوم شماره 1 (March 2016)
 • pISSN: 2251-8649 eISSN: 2322-2581
  دوفصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی تهران
  مدیر مسئول: دکتر عبدالعزیز رستگارلاری
  سردبیر: دکتر محمدرضا پورشفیعی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 5 (2019)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال