فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف N)

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۳۲ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
International Journal of Nano Dimension 2008-8868 Winter 2020 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
International Nano Letters 2008-9295 Jun 2014 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
Journal of Nano Structures 2251-7871 Winter 2020 دانشگاه کاشان
Nanomedicine Journal 2322-3049 Spring 2020 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
International Journal Of Nanoscience and Nanotechnology 1735-7004? Winter 2020 انجمن نانو فناوری ایران
Natural Environment Change 2476-4159 Winter - Spring 2017 دانشگاه تهران
Iranian Journal of Neonatology 2251-7510 Winter 2020 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Journal of nephropathology 2251-8363 Jul 2020 انجمن پیشگیری نفروپاتی دیابتی
Nephro-Urology Monthly 2251-7006 May 2020 دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
Journal of Neurodevelopmental Cognition 2645-565X 2019 دانشگاه شهید بهشتی
Iranian Journal of Neurosurgery 2423-6497 Summer-Autumn 2019 انجمن جراحان مغز و اعصاب ایران
Journal of new advances in English Language Teaching and Applied Linguistics 2927-2676 Winter-Spring 2020 دکتر سید فواد ابراهیمی
Journal of New Approaches in Sport Sciences 2588-6614 Dec 2019 دانشگاه علامه طباطبایی
International Journal of new Chemistry 2383-188x Spring 2020 دکتر رویا احمدی
International Journal Of Nonlinear Analysis And Applications 2008-6822 winter-spring 2020 دانشگاه سمنان
Journal of Nosocomial Infection 2014 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
Novelty in Biomedicine 2345-3346 Winter 2020 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Iranian Journal of Nuclear Medicine 1681-2824 2020 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Asia Oceania Journal of Nuclear Medicine & Biology 2322-5718 Spring 2020 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Iranian Journal of Numerical Analysis and Optimization 2423 -6977 2020 دانشگاه فردوسی مشهد
|
 • pISSN: 2251-7871 eISSN: 2251-788X
  فصلنامه علمی مصوب علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه کاشان
  مدیر مسئول: دکتر محمد الماسی کاشی
  سردبیر: دکتر مسعود صلواتی نیاسری
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 1 (Winter 2020)
 • pISSN: 2322-3049 eISSN: 2322-5904
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی مشهد
  مدیر مسئول: دکتر محمودرضا جعفری
  سردبیر: دکتر محمد رمضانی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 2 (Spring 2020)
 • pISSN: 2251-7510 eISSN: 2322-2158
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی مشهد
  مدیر مسئول: دکتر سید علیرضا مرندی
  سردبیر: دکتر رضا سعیدی
  آخرین شماره ثبت شده: سال یازدهم شماره 1 (Winter 2020)
 • eISSN: 2645-565X
  دوفصلنامه علوم پایه - مطالعات میان رشته ای
  صاحب امتیاز: دانشگاه شهید بهشتی
  مدیر مسئول: دکتر حمیدرضا پوراعتماد
  سردبیر: دکتر مجید عشقی گرجی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 2 (2019)
 • فصلنامه پزشکی و پیراپزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
  مدیر مسئول: دکتر علیشا اکیا
  سردبیر: دکتر کیقباد قدیری
  آخرین شماره ثبت شده: سال یکم شماره 2 (2014)
 • pISSN: 2345-3346 eISSN: 2345-3907
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  مدیر مسئول: دکتر علیرضا رمضانی
  سردبیر: دکتر حسین گودرزی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 1 (Winter 2020)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال