فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف f)

۱۳ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Family and Reproductive Health 1735-8949 Dec 2019 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Fertiliy and Sterility 2008-076x Apr-Jun 2020 جهاد دانشگاهی
Finance and Managerial Accounting 2588-4379 Winter 2020 انجمن مهندسی مالی ایران
Fisheries Sciences 1562-2916 2020 موسسه تحقیقات شیلات ایران
Focus on Science 2423-8198 May 2018
Food Quality and Hazards Control 2345-685x Mar 2020 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Food Safety and Hygiene Winter 2019 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Foreign Language Teaching and Research 2322-3898 Winter 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
Foreign Language Teaching and Translation Studies 2645-3592 Oct 2019 دانشگاه شیخ بهایی
Frontiers in Biomedical Technologies 2345-5837 2020 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Frontiers in Dentistry 2008-2185 Sep-Oct 2019 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Future of Medical Education Journal 2251-8347 Mar 2020 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
fuzzy systems 1735-0654 Mar-Apr 2020 دانشگاه سیستان و بلوچستان
|
 • pISSN: 1735-8949 eISSN: 1735-9392
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی تهران
  مدیر مسئول: دکتر فاطمه رمضان زاده
  سردبیر: دکتر بتول حسین رشیدی
  آخرین شماره ثبت شده: سال سیزدهم شماره 4 (Dec 2019)
 • pISSN: 2008-076x
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: جهاد دانشگاهی
  مدیر مسئول: دکتر احمد وثوق تقی دیزج
  سردبیر: دکتر محمدحسین نصراصفهانی
  آخرین شماره ثبت شده: سال چهاردهم شماره 53 (Apr-Jun 2020)
 • pISSN: 1562-2916
  فصلنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: موسسه تحقیقات شیلات ایران
  مدیر مسئول: دکتر محمد پورکاظمی
  سردبیر: دکتر نیما پورنگ
  آخرین شماره ثبت شده: سال نوزدهم شماره 3 (2020)
 • pISSN: 2345-685x
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
  مدیر مسئول: دکتر بهادر حاجی محمدی
  سردبیر: دکتر گیلدا اسلامی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 1 (Mar 2020)
 • pISSN: 2322-3898 eISSN: 2322-3900
  فصلنامه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
  مدیر مسئول: دکتر امید طباطبایی
  سردبیر: دکتر حسین وحیددستجردی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 28 (Winter 2019)
 • pISSN: 2251-8347 eISSN: 2251-8355
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی مشهد
  مدیر مسئول: دکتر فرشید عابدی
  سردبیر: دکتر رضا افشاری
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 1 (Mar 2020)
 • pISSN: 1735-0654 eISSN: 2676-4334
  دوماهنامه علمی مصوب علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه سیستان و بلوچستان
  مدیر مسئول: دکتر رجبعلی برزویی
  سردبیر: دکتر محمدمهدی زاهدی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفدهم شماره 2 (پیاپی 74، Mar-Apr 2020)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال