فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۳۸۷۲ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فصلنامه ۱۵ خرداد بهار و تابستان 1399 حجت الاسلام دکتر سید حمید روحانی
۲A مجله معماری و هنر 1735-5192 Autumn 2018 احمد زهادی
ماهنامه ۷ دانگ بهمن 1397 محبوبه رضایی موید
Academic Journal of Surgery 2423-3218 2018 دانشگاه علوم پزشکی تهران
International Journal of Academic Research in Computer Engineering May 2018 دکتر فرهاد سلیمانیان قره چپق
Acta Medica Iranica 0044-6025 2021 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Addiction & Health 2008-4633 Winter 2020 دانشگاه علوم پزشکی کرمان
Advance Researches in Civil Engineering 2645-7229 Spring 2019 دکتر روزبه دبیری
International Journal of Advanced Biological and Biomedical Research 2383-2762 May-Jun 2020 دکتر سامی سجادی فر
Advanced Ceramics Progress 2423-7477 Autumn 2020 پژوهشگاه مواد و انرژی
International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology 2252-0406 Mar 2021 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی
Advanced Herbal Medicine 2423-3579 Summer Autumn 2019 دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
Advanced Journal of Chemistry, Section A: Theoretical, Engineering and Applied Chemistry 2645-7768 Summer 2020 دکتر سامی سجادی فر
Journal of advanced materials and processing 2322-388X Spring 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
Journal of Advanced Medical Sciences and Applied Technologies 2423-5903 Mar 2018 دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Journal of Advanced Periodontology and Implant Dentistry 2008-7748 2017 دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Advanced Pharmaceutical Bulletin 2228-5881 2020 دانشگاه علوم پزشکی تبریز
International Journal of Advanced Renewable Energy Research 2251-9408 2012
Journal of Advanced Research in Accounting and Auditing 2476-7379 2017 دکتر محمود بانی
Advanced Research in Microbial Metabolite and Technology 2676-4873 Summer-Autumn 2019 سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
|
 • pISSN: 2423-3218
  دوفصلنامه جراحی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی تهران
  مدیر مسئول: دکتر احمدرضا سروش
  سردبیر: دکتر ابوالفضل شجاعی فرد
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 1 (2018)
 • pISSN: 2008-4633 eISSN: 2008-8469
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی کرمان
  مدیر مسئول: دکتر قدرت الله رجبی زاده
  سردبیر: دکتر حسن ضیاء الدینی
  آخرین شماره ثبت شده: سال دوازدهم شماره 1 (Winter 2020)
 • pISSN: 2423-7477 eISSN: 2423-7485
  فصلنامه علمی مصوب فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: پژوهشگاه مواد و انرژی
  مدیر مسئول: دکتر علیرضا خاوندی
  سردبیر: دکتر محمدرضا رحیمی پور
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 4 (Autumn 2020)
 • pISSN: 2322-388X eISSN: 2345-4601
  فصلنامه علمی مصوب فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
  مدیر مسئول: دکتر مسعود کثیری عسگرانی
  سردبیر: دکتر رضا ابراهیمی کهریزسنگی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 2 (Spring 2019)
 • pISSN: 2228-5881
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی تبریز
  مدیر مسئول: دکتر حسین بابایی
  سردبیر: دکتر هادی ولی زاده
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 2 (2020)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال