فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف پ)

ردیف ۱۸۱ تا ۲۰۰ از ۴۷۸ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی 2008-7888 بهار 1400 دانشگاه اصفهان
نشریه پژوهش های حامی گری، مدیریت و بازاریابی ورزشی بهار 1400 دانشگاه کردستان
مجله پژوهش های حبوبات ایران 2008-725x پاییز و زمستان 1399 دانشگاه فردوسی مشهد
فصلنامه پژوهش های حسابداری مالی 2008-7691 زمستان 1399 دانشگاه اصفهان
نشریه پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی 2383-0379 بهار 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
نشریه پژوهش های حسابرسی زمستان 1399 جامعه ی حسابداران رسمی ایران، دکتر سید محمد علوی
نشریه پژوهش های حفاظت آب و خاک 2322-2069 بهمن و اسفند 1398 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
فصلنامه پژوهش های حفاظتی - امنیتی تابستان 1399 دانشگاه جامع امام حسین
نشریه پژوهش های حقوق جزا و جرم شناسی پاییز و زمستان 1399 موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش
نشریه پژوهش های حقوقی قانون یار 2538-3701 بهار 1400 دکتر بهنام اسدی
نشریه پژوهش های حقوقی میان رشته ای بهار 1400 سید رضا احسان پور
فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی 1735-9252 بهار 1400 دانشگاه علوم انتظامی امین
مجله پژوهش های دانش زمین 2008-8299 بهار 1400 دانشگاه شهید بهشتی
نشریه پژوهش های دستوری و بلاغی ?2476-4175 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه قم
مجله پژوهش های راهبردی انقلاب اسلامی زمستان 1398 دکتر سید محمدرضا موسوی
نشریه پژوهش های راهبردی بودجه و مالی 2717-1809 زمستان 1399 دانشگاه جامع امام حسین
فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست 2345-6140 بهار 1400 دانشگاه علامه طباطبایی
مجله پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران 1453-2322 زمستان 1399 دانشگاه اصفهان
مجله پژوهش های رجالی 1398 دکتر سید علی شبیری زنجانی
فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی 2228-5954 تابستان 1400 دانشگاه پیام نور
|
  • سالنامه معارف دینی به زبان عربی
    صاحب امتیاز و مدیرمسئول: دکتر سید علی شبیری زنجانی
    سردبیر: دکتر ابوالقاسم مقیمی حاجی
    آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 2 (1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال