فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات دانشگاه آزاد اسلامی

ردیف ۱۸۱ تا ۲۰۰ از ۲۲۰ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فصلنامه گیاه و زیست بوم 1735-7454 پاییز 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری
فصلنامه گیاه و زیست فناوری ایران 1735-5028 زمستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
فصلنامه مبانی فقهی حقوق اسلامی 2251-6272 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
فصلنامه مدلسازی اقتصادی 1735-9910 پاییز 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه
مجله مدیریت بازاریابی 1735-949X بهار 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
مجله مدیریت بهداشت و درمان 2476-3012 زمستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
فصلنامه مدیریت توسعه و تحول زمستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
فصلنامه مدیریت صنعتی 2008-9007 بهار 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
مجله مدیریت کسب و کار 2252-0104 بهار 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
فصلنامه مطالعات ادبیات تطبیقی 2538- 5690 بهار 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت
مجله مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی 2538-5968 زمستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
نشریه مطالعات تاریخی قرآن و حدیث 1735-8701 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
فصلنامه مطالعات توسعه اجتماعی ایران 2252-0686 زمستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
مجله مطالعات جامعه شناختی جوانان 2645-5498 Winter 2021 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل
فصلنامه مطالعات جامعه شناختی شهری 3273-2345 زمستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان
نشریه مطالعات رسانه ای 2008-9619 تابستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
فصلنامه مطالعات روابط بین الملل 2423-4974 زمستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
نشریه مطالعات زبان و ادبیات غنایی 2322-3863 زمستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
فصلنامه مطالعات سیاسی 2008-3122 زمستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر
مجله مطالعات علوم اجتماعی ایران 2008-1480 بهار 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال
|
 • pISSN: 1735-949X eISSN: 2008-255X
  فصلنامه
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
  مدیر مسئول: دکتر محمدعلی عبدالوند
  سردبیر: دکتر کامبیز حیدرزاده
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 50 (بهار 1400)
 • pISSN: 2008-9007
  فصلنامه به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
  مدیر مسئول: دکتر بهروز زارعی
  سردبیر: دکتر منصور خاکسار
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 55 (بهار 1400)
 • pISSN: 2252-0104 eISSN: 2383-2991
  فصلنامه مدیریت بازرگانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
  مدیر مسئول: دکتر میرفیض فلاح شمس
  سردبیر: دکتر محمدابراهیم محمدپورزرندی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 49 (بهار 1400)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال