فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه علوم پایه

ردیف ۱۸۱ تا ۱۹۴ از ۱۹۴ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
نشریه مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار x378-2588 1399 دکتر هلن مربی هروی
نشریه مطالعات علوم محیط زیست 2645-520X بهار 1399 شرکت فناوری های پایش آلودگی هوا و آب و سامانه های انرژی
نشریه مطالعات محیط زیست، منابع طبیعی و توسعه پایدار 2588-4255 زمستان 1399 منیژه ملایی
مجله موجکها و جبر خطی 2383-1936 Autumn and Winter 2019 دانشگاه ولی عصر رفسنجان
فصلنامه نانو مقیاس 2423-5628 بهار 1400 انجمن نانو فناوری ایران
نشریه نشاء علم 8003-539x دی 1398 بنیاد پیشبرد علم و فناوری در ایران
نشریه نیوار 1735-0565 پاییز و زمستان 1399 سازمان هواشناسی کشور
مجله هیدروژیولوژی 2588-3011 زمستان 1398 دانشگاه تبریز
نشریه هیدروفیزیک 2476-7131 بهار و تابستان 1399 دانشگاه صنعتی مالک اشتر
فصلنامه کاربرد شیمی در محیط زیست 768-2228 زمستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر
فصلنامه کواترنری ایران 2423-7108 پاییز 1398 انجمن کواترنری ایران
نشریه یافته های نوین در زمین شناسی پاییز و زمستان 1398 دانشگاه خوارزمی
نشریه یافته های نوین در علوم زیستی 2423-6330 زمستان 1399 دانشگاه خوارزمی
مجله یافته های نوین زمین شناسی کاربردی 2228-5873 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه بوعلی سینا
|
 • eISSN: 2645-520X
  فصلنامه حوزه علوم پایه و فنی و مهندسی - محیط زیست به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: شرکت فناوری های پایش آلودگی هوا و آب و سامانه های انرژی
  مدیر مسئول: دکتر علیرضا نورپور
  سردبیر: دکتر اصغر صدیق زاده
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 1 (بهار 1399)
 • pISSN: 8003-539x
  دوفصلنامه علمی مصوب علوم پایه
  صاحب امتیاز: بنیاد پیشبرد علم و فناوری در ایران
  مدیر مسئول: دکتر عباسعلی زالی
  سردبیر: دکتر علی اکبر موسوی موحدی
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 1 (دی 1398)
 • pISSN: 1735-0565 eISSN: 2645-3347
  دوفصلنامه علمی مصوب علوم پایه
  صاحب امتیاز: سازمان هواشناسی کشور
  مدیر مسئول: دکتر سحر تاج بخش مسلمان
  سردبیر: دکتر مجید آزادی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 110 (پاییز و زمستان 1399)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال