فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه کشاورزی

ردیف ۱۸۱ تا ۲۰۰ از ۲۴۶ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
نشریه علوم ترویج و آموزش کشاورزی پاییز و زمستان 1399 انجمن علوم ترویج و آموزش کشاورزی
نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی) 1019-9632 زمستان 1399 وزارت جهاد کشاورزی
مجله علوم دامی ایران 2008-4773 زمستان 1398 دانشگاه تهران
فصلنامه علوم زراعی ایران 5540-1562 زمستان 1399 انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
نشریه علوم سبزی ها 2676-4814 بهار و تابستان 1399 دانشگاه ایلام
مجله علوم گیاهان زراعی ایران 2008-4811 پاییز 1398 دانشگاه تهران
نشریه علوم و تحقیقات بذر ایران 2383-225X زمستان 1398 دانشگاه گیلان
مجله علوم و صنایع غذایی ایران 2008-8787 شهریور 1400 دانشگاه تربیت مدرس
نشریه علوم و صنایع کشاورزی نیمه اول 1385 دانشگاه فردوسی مشهد
مجله علوم و فناوری اطلاعات کشاورزی 2645-6508 پاییز و زمستان 1398 سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی
مجله علوم و فناوری پسته 2538-3094 بهار و تابستان 1399 دانشگاه ولی عصر رفسنجان
مجله علوم و فنون باغبانی ایران 1680-7154 پاییز 1398 انجمن علوم باغبانی ایران
نشریه علوم و فنون زنبور عسل ایران 2476-6666 پاییز و زمستان 1398 انجمن علمی زنبور عسل ایران
نشریه علوم و فنون شیلات 2322-5513 زمستان 1399 دانشگاه تربیت مدرس
نشریه علوم و فنون منابع طبیعی بهار و تابستان 1396 دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران 2008-9554 زمستان 1399 انجمن آبخیزداری ایران
فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری 2588-5952 زمستان 1398 دانشگاه شهید چمران اهواز
نشریه علوم کاربردی سیب زمینی پاییز و زمستان 1399 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان
پژوهشنامه علوم کشاورزی 1735-0492 سال 1387 دانشگاه گیلان
فصلنامه علوم کشاورزی ایران 1387 دانشگاه تهران
|
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال