فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

ردیف ۲۰۱ تا ۲۰۷ از ۲۰۷ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
نمک بهار 1391 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
نوآوری در علوم و فناوری غذایی 2423-4966 بهار 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار
نوآوری های مدیریت آموزشی 2008-1138 بهار 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
هویت شهر 1735-9562 تابستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در برنامه ریزی 2476-3586 زمستان 1397 دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
کاربرد شیمی در محیط زیست 2228-768x بهار 1397 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر
یافته های نوین کشاورزی 1735-8353 پاییز 1395 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
|
 • دوفصلنامه
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
  مدیر مسئول: دکتر فرزانه افشار
  سردبیر: دکتر سیدحمید وزیری
  آخرین شماره ثبت شده: سال یکم شماره 4 (بهار 1391)
 • pISSN: 1735-9562
  فصلنامه علمی-پژوهشی هنر و معماری
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
  مدیر مسئول: دکتر حمید ماجدی
  سردبیر: دکتر فرح حبیب
  آخرین شماره ثبت شده: سال سیزدهم شماره 38 (تابستان 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال