فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه کشاورزی

ردیف ۲۰۱ تا ۲۲۰ از ۲۴۶ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فصلنامه علوم کشاورزی و منابع طبیعی 1028-3099 1388 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مجله فرآوری و نگهداری مواد غذایی 2423-3544 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
فصلنامه فن آوری های نوین کشاورزی 1391 دانشگاه زنجان
نشریه فنآوری تولیدات گیاهی 2476-6321 بهار و تابستان 1398 دانشگاه بوعلی سینا
مجله فنآوری زیستی در کشاورزی 2476-6313 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه بوعلی سینا
نشریه فیزیولوژی گیاهان زراعی 2008-403x بهار 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
مجله گل و گیاهان زینتی 2676-5993 1396 انجمن علمی گل و گیاهان زینتی ایران
فصلنامه گیاه پزشکی 2588-5936 زمستان 1398 دانشگاه شهید چمران اهواز
فصلنامه گیاه پزشکی 2008-3114 پاییز 1397 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
فصلنامه گیاه و زیست بوم 1735-7454 پاییز 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری
نشریه گیاهان دانه روغنی 2251-8258 1391 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
دو فصلنامه ماشین های کشاورزی 2228-6829 پاییز و زمستان 1400 دانشگاه فردوسی مشهد
نشریه ماهیان دریایی بهار و تابستان 1399 پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور
مجله علمی کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز 0254-3648 شهریور 1389 دانشگاه شهید چمران اهواز
نشریه محیط زیست طبیعی 2008-7764 بهار 1399 دانشگاه تهران
فصلنامه مدیریت آب 2008-7896 زمستان 1398 داریوش مختاری
نشریه مدیریت آب در کشاورزی 2476-4531 پاییز و زمستان 1399 انجمن آبیاری و زهکشی ایران
مجله مدیریت آب و آبیاری 6298-2251 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه تهران
مجله مدیریت اراضی 2345-6205 پاییز و زمستان 1399 موسسه تحقیقات خاک و آب
مجله مدیریت بیابان پاییز و زمستان 1399 انجمن علمی مدیریت و کنترل مناطق بیابانی ایران
|
 • pISSN: 2008-403x eISSN: 2676-6949
  فصلنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
  مدیر مسئول: دکتر علیرضا شکوه فر
  سردبیر: دکتر عبدالمهدی بخشنده
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 49 (بهار 1400)
 • pISSN: 2251-8258
  دوفصلنامه
  صاحب امتیاز: مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
  مدیر مسئول: دکتر ابوالفضل فرجی
  سردبیر: دکتر علیرضا کیانی
  آخرین شماره ثبت شده: شماره 1 (1391)
 • دوفصلنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی
  صاحب امتیاز: انجمن علمی مدیریت و کنترل مناطق بیابانی ایران
  مدیر مسئول: دکتر محمدرضا اختصاصی
  سردبیر: دکتر سید جمال الدین خواجه الدین
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 16 (پاییز و زمستان 1399)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال