فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات علمی

ردیف ۲۱۸۱ تا ۲۲۰۰ از ۲۴۵۸ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فصلنامه مطالعات زبان و ترجمه 2228-5202 پاییز 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
نشریه مطالعات زبان و گویش های غرب ایران 2345-2579 بهار 1399 دانشگاه رازی کرمانشاه
نشریه مطالعات زبانی بلاغی 2008-9570 بهار و تابستان 1399 دانشگاه سمنان
نشریه مطالعات زن و خانواده 2345-2692 پاییز 1398 دانشگاه الزهرا
نشریه مطالعات ساختار و کارکرد شهری تابستان 1399 دانشگاه مازندران
نشریه مطالعات سبک شناختی قرآن کریم پاییز و زمستان 1397 دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
فصلنامه مطالعات سیاسی 2008-3122 پاییز 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر
دو فصلنامه مطالعات سیاسی اجتماعی جهان 2251-7073 پاییز و زمستان 1392 دانشکده مطالعات جهان و انجمن ایرانی مطالعات جهان
نشریه مطالعات سیاسی جهان اسلام 2252-0929 زمستان 1398 دانشگاه بین المللی امام خمینی
فصلنامه مطالعات شبه قاره 2008-5710 بهار و تابستان 1399 دانشگاه سیستان و بلوچستان
فصلنامه مطالعات شهر ایرانی اسلامی پاییز 1398 جهاد دانشگاهی
فصلنامه مطالعات شهری 2322-2875 پاییز 1398 دانشگاه کردستان
فصلنامه مطالعات شهریار پژوهی پاییز 1398 جواد وندنوروز
مجله مطالعات طب ورزشی 1658-2322 بهار و تابستان 1393 پژوهشگاه علوم ورزشی
فصلنامه مطالعات طراحی شهری و پژوهش های شهری بهار 1399 دکتر میلاد فتحی
نشریه مطالعات عرفانی 2008-6555 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه کاشان
مجله مطالعات علوم اجتماعی ایران 2008-1480 زمستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال
مجله مطالعات علوم قرآن زمستان 1398 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
نشریه مطالعات علوم محیط زیست 2645-520X بهار 1399 شرکت فناوری های پایش آلودگی هوا و آب و سامانه های انرژی
فصلنامه مطالعات عمران شهری 2588-4735 تابستان 1398 دکتر پاکزاد آزادخانی
|
 • eISSN: 2645-520X
  فصلنامه حوزه علوم پایه و فنی و مهندسی - محیط زیست به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: شرکت فناوری های پایش آلودگی هوا و آب و سامانه های انرژی
  مدیر مسئول: دکتر علیرضا نورپور
  سردبیر: دکتر سعید گیتی پور
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 1 (بهار 1399)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال