فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات علمی

ردیف ۲۲۰۱ تا ۲۲۲۰ از ۲۳۸۲ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
معماری و شهرسازی ایران 2248-589X پاییز و زمستان 1398 انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران
معماری و شهرسازی پایدار 6274-2588 بهار و تابستان 1398 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
مقابله با عملیات روانی 2676-5616 بهار و تابستان 1398 دانشکده علوم و فنون فارابی
مقالات و بررسیها 1010-4968 1387 دانشگاه تهران
منابع آب و توسعه 2345-5012 بهار 1395 مهندس سعیده احمدی
منابع طبیعی ایران 1316-1025 پاییز 1387 دانشگاه تهران
منادی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات (افتا) 1397 انجمن رمز ایران
منطق پژوهی 2383-0662 بهار و تابستان 1398 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
منظر 2008-7446 زمستان 1398 پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی نظر
منهاج 1735-9546 بهار و تابستان 1390 دکتر احسان پوراسماعیل
مهار زیستی در گیاه پزشکی 2322-4223 پاییز و زمستان 1397 موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
مهارت آموزی 2345-2021 پاییز 1397 سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
مهندسی آبیاری و آب ایران 2251-7359 زمستان 1398 انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران
مهندسی اکوسیستم بیابان 2538-6336 زمستان 1398 دانشگاه کاشان
مهندسی برق 2008-7799 Autumn 2019 رئیس دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مهندسی برق و الکترونیک ایران 1735-7152 زمستان 1398 دکتر حسن غفوری فرد
مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران 1682-3745 پاییز 1398 جهاد دانشگاهی
مهندسی بهداشت حرفه ای 336X-2383 زمستان 1398 دانشگاه علوم پزشکی همدان
مهندسی بهداشت محیط 2383-3211 پاییز 1398 دانشگاه علوم پزشکی البرز
مهندسی بیوسیستم ایران 2008-4803 زمستان 1398 دانشگاه تهران
|
 • pISSN: 1316-1025
  فصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  سردبیر: دکتر ابراهیمی
  آخرین شماره ثبت شده: شماره 3 (پاییز 1387)
 • pISSN: 2383-0662 eISSN: 2383-0670
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
  مدیر مسئول: دکتر غلامحسین مقدم حیدری
  سردبیر: دکتر غلامرضا ذکیانی
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 1 (بهار و تابستان 1398)
 • pISSN: 2008-7446 eISSN: 2008-2169
  فصلنامه علمی-ترویجی هنر و معماری به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی نظر
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر سیدامیر منصوری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 49 (زمستان 1398)
 • pISSN: 2251-7359
  فصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی
  صاحب امتیاز: انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران
  مدیر مسئول: مهندس محسن بنی اسدی
  سردبیر: دکتر محمدجواد خانجانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 38 (زمستان 1398)
 • pISSN: 2538-6336 eISSN: 6207-2588
  فصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه کاشان
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر ابوالفضل رنجبر فردوئی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 25 (زمستان 1398)
 • pISSN: 2008-7799 eISSN: 2538-3051
  فصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: رئیس دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
  مدیر مسئول: دکتر اصغر عسگری
  سردبیر: دکتر ابراهیم بابایی
  آخرین شماره ثبت شده: سال چهل و نهم شماره 3 (Autumn 2019)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال