فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات علمی

ردیف ۲۲۲۱ تا ۲۲۴۰ از ۲۳۸۰ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
مهندسی تصمیم تابستان 1398 دانشگاه خوارزمی
مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی 2322-3111 زمستان 1398 دانشگاه صنعتی شاهرود
مهندسی حمل و نقل 2008-6598 زمستان 1398 انجمن مهندسی حمل و نقل ایران
مهندسی دریا 1735-7608 پاییز و زمستان 1398 انجمن مهندسی دریایی ایران
مهندسی زراعی 2588-5944 پاییز 1398 دانشگاه شهید چمران اهواز
مهندسی زیر ساخت های حمل و نقل 2423-5350 زمستان 1398 دانشگاه سمنان
مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی 2588-5073 بهار و تابستان 1398 انجمن ایمنی زیستی ایران
مهندسی ساخت و تولید ایران 2476-504X بهمن 1398 انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران
مهندسی سازه و ساخت 2476-3977 تابستان 1398 انجمن مهندسی سازه ایران
مهندسی شناورهای تندرو 2423-3668 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه جامع امام حسین (ع)
مهندسی شیمی ایران 1735-5400 اسفند 1397 انجمن مهندسی شیمی ایران
مهندسی صنایع 2423-6896 زمستان 1397 دانشگاه تهران
مهندسی صنایع و مدیریت شریف 1028-7167 بهار و تابستان 1398 دانشگاه صنعتی شریف
مهندسی عمران شریف 1028-7167 پاییز 1398 دانشگاه صنعتی شریف
مهندسی عمران فردوسی 2008-7454 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
مهندسی عمران مدرس 2476-6763 آذر و دی 1398 دانشگاه تربیت مدرس
مهندسی عمران و محیط زیست امیرکبیر 2588-2988 خرداد و تیر 1398 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز 2008-7918 پاییز 1398 دانشگاه تبریز
مهندسی فناوری اطلاعات مکانی 2008-9635 پاییز 1398 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
مهندسی گاز ایران 2588-5251 شهریور 1398 انجمن مهندسی گاز ایران
|
 • pISSN: 2588-5944 eISSN: 2588-526X
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی
  صاحب امتیاز: دانشگاه شهید چمران اهواز
  مدیر مسئول: دکتر هوشنگ بهرامی
  سردبیر: دکتر احمد لندی
  آخرین شماره ثبت شده: سال چهل و دوم شماره 3 (پاییز 1398)
 • pISSN: 2476-3977 eISSN: 2538-2616
  فصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: انجمن مهندسی سازه ایران
  مدیر مسئول: دکتر غلامرضا هوائی
  سردبیر: دکتر حمزه شکیب
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 25 (تابستان 1398)
 • pISSN: 1735-5400
  دوماهنامه علمی-ترویجی فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: انجمن مهندسی شیمی ایران
  مدیر مسئول: دکتر وحید تقی خانی
  سردبیر: دکتر سیدجلال الدین شایگان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 101 (اسفند 1397)
 • pISSN: 2588-5251 eISSN: 2588-5251
  دوفصلنامه علمی-ترویجی فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: انجمن مهندسی گاز ایران
  مدیر مسئول: دکتر محمدرضا امیدخواه نسرین
  سردبیر: دکتر رضا مسیبی بهبهانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 9 (شهریور 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال