فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات علمی

ردیف ۲۳۰۱ تا ۲۳۲۰ از ۲۳۸۲ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
نظارت و بازرسی 2383-4463 تابستان 1398 بازرسی کل ناجا
نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی 1735-1545 بهار 1398 سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور
نظام ها و خدمات اطلاعاتی 2251-7626 زمستان 1395 و بهار 1396 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
نظریه های اجتماعی متفکران مسلمان 2538_5240 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه تهران
نظریه های نوین اقتصادی پاییز 1393 موسسه آموزش عالی رجاء
نظریه های نوین حسابداری 2322-2638 تابستان 1394 موسسه آموزش عالی رجاء
نظریه های کاربردی اقتصاد 2423-6578 پاییز 1398 دانشگاه تبریز
نظریه و عمل در برنامه درسی 2345-4938 بهار و تابستان 1398 انجمن مطالعات برنامه درسی
نفس 2322-4517 تابستان 1398 پژوهشکده سل و بیماری های ریوی
نقد ادب معاصر عربی 2322-5068 بهار و تابستان 1398 دانشگاه یزد
نقد ادبی 2008-0360 زمستان 1398 دانشگاه تربیت مدرس
نقد ادبی و بلاغت 2382-9575 بهار و تابستان 1398 دانشگاه تهران
نقد زبان و ادبیات خارجی 2008-7330 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه شهید بهشتی
نقد و نظر 1026-8952 زمستان 1398 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
نقد و نظریه ادبی پاییز و زمستان 1398 دانشگاه گیلان
نقش جهان - مطالعات نظری و فناوری های نوین معماری و شهرسازی 2322-4991 تابستان 1398 دانشگاه تربیت مدرس
نقش مایه 2008-2614 تابستان 1392 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری
نقشه و اطلاعات مکانی گیلان 2645-4289 بهار 1398 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
نگارینه (هنر اسلامی) 2382-9885 بهار و تابستان 1398 دانشگاه بیرجند
نگرش های نو در جغرافیای انسانی 6697-2251 زمستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
|
 • pISSN: 2383-4463
  فصلنامه علمی-ترویجی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: بازرسی کل ناجا
  مدیر مسئول: دکتر محمدعلی نوری نژاد
  سردبیر: دکتر سیدمحمد اعرابی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 48 (تابستان 1398)
 • pISSN: 2322-4517
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی
  صاحب امتیاز: پژوهشکده سل و بیماری های ریوی
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر محمد ورهرام
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 2 (تابستان 1398)
 • pISSN: 2008-0360 eISSN: 2538-2179
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تربیت مدرس
  مدیر مسئول: دکتر ابراهیم خدایار
  سردبیر: دکتر محمود فتوحی رودمعجنی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 48 (زمستان 1398)
 • pISSN: 2008-2614
  فصلنامه
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری
  مدیر مسئول: دکتر مرجان صلواتی
  سردبیر: ندا رضایی آذر
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 15 (تابستان 1392)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال