فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات علمی

ردیف ۲۳۴۱ تا ۲۳۶۰ از ۲۴۹۳ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
مجله مهندسی ساخت و تولید ایران 2476-504X اسفند 1398 انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران
فصلنامه مهندسی سازه و ساخت 2476-3977 پاییز 1398 انجمن مهندسی سازه ایران
نشریه مهندسی شناورهای تندرو 2423-3668 بهار و تابستان 1398 دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)
دوماهنامه مهندسی شیمی ایران 1735-5400 بهمن و اسفند 1398 انجمن مهندسی شیمی ایران
نشریه مهندسی صنایع 2423-6896 زمستان 1397 دانشگاه تهران
مجله مهندسی صنایع و مدیریت شریف 1028-7167 بهار و تابستان 1398 دانشگاه صنعتی شریف
مجله مهندسی عمران شریف 1028-7167 زمستان 1398 دانشگاه صنعتی شریف
نشریه مهندسی عمران فردوسی 2008-7454 زمستان 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
فصلنامه مهندسی عمران مدرس 2476-6763 بهمن و اسفند 1398 دانشگاه تربیت مدرس
مجله مهندسی عمران و محیط زیست امیرکبیر 2588-2988 مرداد و شهریور 1398 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
نشریه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز 2008-7918 زمستان 1398 دانشگاه تبریز
نشریه مهندسی فناوری اطلاعات مکانی 2008-9635 زمستان 1398 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
مجله مهندسی گاز ایران 2588-5251 اسفند 1398 انجمن مهندسی گاز ایران
فصلنامه مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار 2251-9165 بهار 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
مجله مهندسی متالورژی 1563-1745 پاییز 1398 انجمن مهندسین متالورژی ایران
نشریه مهندسی متالورژی و مواد 2008-7462 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
فصلنامه مهندسی معدن 1735-7616 بهار 1399 انجمن مهندسی معدن ایران
فصلنامه مهندسی منابع آب 2008-6377 بهار 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
نشریه مهندسی منابع معدنی 2538-5143 زمستان 1398 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
مجله مهندسی مکانیک 1605-9719 مرداد و شهریور 1399 انجمن مهندسان مکانیک ایران
|
 • pISSN: 2588-5251 eISSN: 2588-5251
  دوفصلنامه علمی-ترویجی فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: انجمن مهندسی گاز ایران
  مدیر مسئول: دکتر محمدرضا امیدخواه نسرین
  سردبیر: دکتر رضا مسیبی بهبهانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 10 (اسفند 1398)
 • pISSN: 1735-7616 eISSN: 2676-4482
  فصلنامه علمی مصوب فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: انجمن مهندسی معدن ایران
  مدیر مسئول: دکتر مهدی ایران نژاد
  سردبیر: دکتر محمود عبدالهی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 46 (بهار 1399)
 • pISSN: 2008-6377 eISSN: 2423-7191
  فصلنامه علمی مصوب فنی مهندسی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
  مدیر مسئول: دکتر فردین بوستانی
  سردبیر: دکتر ناصر طالب بیدختی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 44 (بهار 1399)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال