فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه کشاورزی

ردیف ۲۲۱ تا ۲۳۴ از ۲۳۴ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی 2588-5073 پاییز و زمستان 1397 انجمن ایمنی زیستی ایران
مهندسی منابع آب 2008-6377 بهار 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
مهندسی و مدیریت آبخیز 2251-9300 تابستان 1398 پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی 2476-3543 بهار 1398 انجمن پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند
نامه انجمن حشره شناسی ایران 0259-9996 زمستان 1397 انجمن حشره شناسی ایران
نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی 1735-1545 بهار 1398 سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور
نهال و بذر 1386 موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
نوآوری در علوم و فناوری غذایی 2423-4966 بهار 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار
هواشناسی کشاورزی 2345-3419 پاییز و زمستان 1397 انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران
کارآفرینی در کشاورزی تابستان 1397 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
کشاورزی بوم شناختی 2251-6824 1398 انجمن علمی کشاورزی بوم شناختی ایران
کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی 2322-2883 بهار و تابستان 1398 دانشگاه تهران
یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی 2322-4096 پاییز و زمستان 1397 موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
یافته های نوین کشاورزی 1735-8353 پاییز 1395 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
|
 • pISSN: 2008-6377
  فصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
  مدیر مسئول: دکتر فردین بوستانی
  سردبیر: دکتر ناصر طالب بیدختی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 40 (بهار 1398)
 • فصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی
  صاحب امتیاز: موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
  مدیر مسئول: عباس کشاورزی
  سردبیر: دکتر محمد ترابی
  آخرین شماره ثبت شده: سال بیست و سوم شماره 1 (1386)
 • فصلنامه علمی-ترویجی کشاورزی و منابع طبیعی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
  مدیر مسئول: دکتر علی نجفی نژاد
  سردبیر: دکتر محمدرضا محبوبی
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 2 (تابستان 1397)
 • pISSN: 2251-6824
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی
  صاحب امتیاز: انجمن علمی کشاورزی بوم شناختی ایران
  مدیر مسئول: دکتر هومان لیاقتی
  سردبیر: دکتر اسکندر زند
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 1 (1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال