فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه کشاورزی

ردیف ۲۲۱ تا ۲۴۰ از ۲۴۶ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
مجله مدیریت خاک 2345-4547 پاییز و زمستان 1393 دانشگاه شهرکرد
نشریه مدیریت خاک و تولید پایدار 2322-1267 زمستان 1399 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مجله مرتع 2008-0891 بهار 1400 انجمن مرتعداری ایران
فصلنامه مرتع و آبخیزداری 2008-5044 زمستان 1398 دانشگاه تهران
نشریه مرتعداری 1395 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
فصلنامه مطالعات حفاظت گیاهان 2008-4749 زمستان 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
فصلنامه منابع طبیعی ایران 1316-1025 زمستان 1387 دانشگاه تهران
نشریه مهار زیستی در گیاه پزشکی 2322-4223 پاییز و زمستان 1397 موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
مجله مهندسی آبیاری و آب ایران 2251-7359 بهار 1400 انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران
نشریه مهندسی اکوسیستم بیابان 2538-6336 زمستان 1399 دانشگاه کاشان
نشریه مهندسی بیوسیستم ایران 2008-4803 زمستان 1398 دانشگاه تهران
مجله مهندسی زراعی 2588-5944 زمستان 1398 دانشگاه شهید چمران اهواز
دو فصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی 2588-5073 بهار و تابستان 1399 انجمن ایمنی زیستی ایران
فصلنامه مهندسی منابع آب 2008-6377 بهار 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
مجله مهندسی و مدیریت آبخیز 2251-9300 تابستان 1399 پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
مجله میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی 2476-3543 پاییز 1398 انجمن پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند
نشریه نامه انجمن حشره شناسی ایران 0259-9996 زمستان 1399 انجمن حشره شناسی ایران
فناوری گیاهان دارویی ایران 2645-5935 بهار و تابستان 1399 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی (انجمن علمی گیاهان دارویی ایران)
فصلنامه نهال و بذر 1387 موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
فصلنامه نوآوری در علوم و فناوری غذایی 2423-4966 بهار 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار
|
 • pISSN: 2008-0891
  فصلنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی
  صاحب امتیاز: انجمن مرتعداری ایران
  مدیر مسئول: دکتر حسین ارزانی
  سردبیر: دکتر حسین آذرنیوند
  آخرین شماره ثبت شده: سال پانزدهم شماره 1 (بهار 1400)
 • دوفصلنامه
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
  مدیر مسئول: دکتر علی نجفی نژاد
  سردبیر: دکتر غلامعلی حشمتی
  آخرین شماره ثبت شده: سال سوم شماره 1 (1395)
 • pISSN: 2008-6377 eISSN: 2423-7191
  فصلنامه علمی مصوب فنی مهندسی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
  مدیر مسئول: دکتر فردین بوستانی
  سردبیر: دکتر ناصر طالب بیدختی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 48 (بهار 1400)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال