فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات علمی

ردیف ۲۴۴۱ تا ۲۴۶۰ از ۲۴۸۶ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
نشریه هنرهای صناعی ایران پاییز و زمستان 1397 دانشگاه کاشان
نشریه هنرهای نمایشی و موسیقی 2228-6012 بهار 1399 دانشگاه تهران
نشریه هنرهای کاربردی 2252-0260 بهار و تابستان 1395 دانشگاه سمنان
نشریه هواشناسی کشاورزی 2345-3419 پاییز و زمستان 1398 انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران
فصلنامه هوش محاسباتی در مهندسی برق 2251-6530 زمستان 1398 دانشگاه اصفهان
فصلنامه هویت شهر 1735-9562 تابستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
مجله هیدروژیولوژی 2588-3011 زمستان 1398 دانشگاه تبریز
نشریه هیدروژیومورفولوژی 2383-3254 بهار 1399 دانشگاه تبریز
نشریه هیدروفیزیک 2476-7131 بهار و تابستان 1398 دانشگاه صنعتی مالک اشتر
مجله هیدرولیک 2345-4237 زمستان 1398 انجمن هیدرولیک ایران
نشریه ورزش و علوم زیست حرکتی 2228-723X بهار و تابستان 1396 دانشگاه حکیم سبزواری
نشریه کارآفرینی در کشاورزی 2476-7735 زمستان 1397 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
فصلنامه کارآگاه 1735-272X زمستان 1398
نشریه کارافن 2382-9796 بهار وتابستان 1398 دانشگاه فنی و حرفه ای
مجله کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در برنامه ریزی 2676-3508 زمستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
فصلنامه کاربرد شیمی در محیط زیست 768-2228 زمستان 1396 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر
کارنامه متون ادبی دوره عراقی 2645-5781 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه رازی کرمانشاه
مجله کاشان شناسی بهار و تابستان 1398 دانشگاه کاشان
کاوش نامه ادبیات تطبیقی 2228-7639 تابستان 1399 دانشگاه رازی کرمانشاه
نشریه کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی 1735-9589 بهار 1399 دانشگاه یزد
|
 • pISSN: 1735-9562 eISSN: 2676-5489
  فصلنامه علمی مصوب هنر و معماری
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
  مدیر مسئول: دکتر حمید ماجدی
  سردبیر: دکتر فرح حبیب
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 42 (تابستان 1399)
 • pISSN: 2476-7735 eISSN: 2476-7743
  فصلنامه علمی-ترویجی کشاورزی و منابع طبیعی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
  مدیر مسئول: دکتر علی نجفی نژاد
  سردبیر: دکتر محمدرضا محبوبی
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 4 (زمستان 1397)
 • pISSN: 2382-9796 eISSN: 2538-4430
  دوفصلنامه علمی-ترویجی فنی مهندسی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه فنی و حرفه ای
  مدیر مسئول: دکتر ابراهیم صالحی عمران
  سردبیر: دکتر نعمت الله عزیزی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 45 (بهار وتابستان 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال