فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات

ردیف ۳۸۰۱ تا ۳۸۲۰ از ۳۸۷۲ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
مجله کاشان شناسی بهار و تابستان 1399 دانشگاه کاشان
ماهنامه کافه هنر شهریور 1395 سعید حاجی پروانه
فصلنامه کامپوزیت بهار 1395 موسسه کامپوزیت ایران
ماهنامه کامپیوتر جوان بهمن 1390 مهندس عباس ذوقی پور
ماهنامه کانون 2008-2851 زمستان 1399 کانون سردفتران و دفتریاران
دوماهنامه کانیار مرداد 1391 مهندس فاطمه صباحی
کاوش نامه ادبیات تطبیقی 2228-7639 بهار 1400 دانشگاه رازی کرمانشاه
نشریه کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی 1735-9589 پاییز 1399 دانشگاه یزد
نشریه کاوش های مدیریت بازرگانی 2645-386X بهار و تابستان 1399 دانشگاه یزد
ماهنامه کاوشگر 2008-8175 فروردین 1400 دکتر مریم کارگرراضی
نشریه کاوش های جغرافیایی مناطق بیابانی 2345-332X پاییز و زمستان 1398 دانشگاه یزد
مجله کتاب قیم 2251-6026 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه میبد
کتاب ماه ادبیات خرداد 1393 خانه کتاب
ماهنامه کتاب ماه تاریخ و جغرافیا خرداد 1393 خانه کتاب
ماهنامه کتاب ماه دین مرداد و شهریور 1382 خانه کتاب
ماهنامه کتاب ماه علوم اجتماعی خرداد 1393 خانه کتاب
کتاب ماه علوم و فنون خرداد 1393 خانه کتاب
ماهنامه کتاب ماه فلسفه خرداد 1393 خانه کتاب
ماهنامه کتاب ماه هنر 1735-6784 خرداد 1393 خانه کتاب
ماهنامه کتاب ماه کلیات 6741-1735 خرداد 1393 خانه کتاب
|
  • فصلنامه علمی - اطلاع رسانی
    صاحب امتیاز: موسسه کامپوزیت ایران
    مدیر مسئول: دکتر محمودمهرداد شکریه
    سردبیر: دکتر علیرضا خاوندی
    آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 61 (بهار 1395)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال