فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات

ردیف ۳۸۴۱ تا ۳۸۶۰ از ۳۸۷۱ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
نشریه کنترل صنعتی 2588-4158 پاییز و زمستان 1395 انجمن مهندسان کنترل و ابزار دقیق ایران
ماهنامه کنترل کیفیت 1735-6849 فروردین و اردیبهشت 1400 رضا گیفانی
فصلنامه کهربا 2322-3723 زمستان 1399 انجمن علمی و آموزشی نواندیشان
فصلنامه کهن نامه ادب پارسی 2383-0603 پاییز و زمستان 1399 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
فصلنامه کواترنری ایران 2423-7108 بهار 1399 انجمن کواترنری ایران
فصلنامه کوثر معارف بهار 1391 جامعه المصطفی العالمیه
نشریه کوچه باغ هنر و اندیشه زمستان 1399 مرتضی خیاط پور نجیب
مجله کودک اردیبهشت 1397 دکتر رضا پورحسین
ماهنامه کودک سالم اردیبهشت 1399 موسسه فرهنگی دنیای تغذیه و سلامت
کودک، نوجوان و رسانه زمستان 1395 الی بهار 1396 مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما
فصلنامه کودکان استثنایی 1682-6612 بهار 1400 پژوهشکده کودکان استثنایی
فصلنامه کومش 1608-7046 تابستان 1400 دانشگاه علوم پزشکی سمنان
فصلنامه کوه 1027-104X بهار 1399 دکتر حسن صالحی مقدم
ماهنامه کوک تیر 1396 غلامرضا صادق زاده
مجله کیفیت و بهره وری صنعت برق ایران 2322-2344 بهار 1400 انجمن مهندسی بهره وری صنعت برق ایران
فصلنامه کیمیا فام پاییز 1391 دکتر ابراهیم مستجابی
فصلنامه کیمیای هنر 2251-8630 بهار 1400 فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران
نشریه کیهان فرهنگی 1023-0289 فروردین و اردیبهشت 1400 موسسه کیهان
فصلنامه یاد بهار و تابستان 1398 بنیاد تاریخ انقلاب اسلامی ایران
ماهنامه یاد یاران تیر 1383 بنیاد شهید انقلاب اسلامی
|
 • pISSN: 2588-4158
  دوفصلنامه علمی-ترویجی فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: انجمن مهندسان کنترل و ابزار دقیق ایران
  مدیر مسئول: مهندس عباس شعری مقدم
  سردبیر: دکتر سید علی اکبر صفوی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 2 (پاییز و زمستان 1395)
 • pISSN: 2322-3723
  فصلنامه علوم پایه و فنی و مهندسی - صنعت برق
  صاحب امتیاز: انجمن علمی و آموزشی نواندیشان
  مدیر مسئول: مهدی عارف خیابانی
  سردبیر: امین شیخ نجدی
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 30 (زمستان 1399)
 • pISSN: 2423-7108
  فصلنامه علمی مصوب علوم پایه به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن کواترنری ایران
  مدیر مسئول: فریبرز قریب
  سردبیر: دکتر قاسم عزیزی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 21 (بهار 1399)
 • pISSN: 1027-104X
  فصلنامه تحلیلی و آموزشی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: دکتر حسن صالحی مقدم
  سردبیر: شورای نویسندگان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 96 (بهار 1399)
 • pISSN: 2251-8630
  فصلنامه علمی مصوب هنر و معماری
  صاحب امتیاز: فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران
  مدیر مسئول: دکتر عبدالحسین لاله
  سردبیر: حسن بلخاری قهی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 38 (بهار 1400)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال