فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف آ)

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۵۵ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
مجله آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران 2345-2897 تابستان 1400 انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران
مجله آموزش پرستاری مرداد و شهریور 1400 انجمن علمی پرستاری ایران
دو فصلنامه آموزش پزشکی 2322-4940 بهار و تابستان 1400 دانشگاه علوم پزشکی بابل
فصلنامه آموزش پزشکی و توسعه 2008-9260 بهار و تابستان 1394 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
مجله آموزش پژوهی 2588-4182 تابستان 1400 دانشگاه فرهنگیان
مجله آموزش تربیت بدنی 2322-2603 بهار و تابستان 1393 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
فصلنامه آموزش در علوم انتظامی 2382-9613 زمستان 1399 پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا
دوفصلنامه آموزش در علوم انسانی پاییز و زمستان 1395 جهاد دانشگاهی
نشریه آموزش زبان، ادبیات و زبان شناسی 2645-3428 شهریور 1400 دکتر احمد محمدی نژادپاشاکی
مجله آموزش عالی ایران تابستان 1399 انجمن آموزش عالی ایران
نشریه آموزش علوم دریایی 2538-3655 تابستان 1400 دانشگاه علوم دریایی امام خمینی
مجله آموزش محیط زیست و توسعه پایدار 2322-3057 تابستان 1400 دانشگاه پیام نور
فصلنامه آموزش مهندسی ایران 1607-2316 تابستان 1400 فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران
فصلنامه آموزش و اخلاق در پرستاری بهار و تابستان 1400 دانشگاه علوم پزشکی جهرم
فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی 3277-2423 بهار 1400 انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
مجله آموزش و سلامت جامعه 2383-2150 Jun 2021 دانشگاه علوم پزشکی همدان
نشریه آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث 2538-4260 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه ایلام
نشریه آموزه های حدیثی پاییز و زمستان 1399 دانشگاه علوم اسلامی رضوی
نشریه آموزه های حقوق کیفری 9351-2251 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه علوم اسلامی رضوی
نشریه آموزه های حقوقی گواه بهار و تابستان 1399 دانشگاه امام صادق
|
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال