فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف ا)

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۲۱۹ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
اخلاق و تاریخ پزشکی 2008-3041 فروردین 1398 دانشگاه علوم پزشکی تهران
اخلاق و فرهنگ در پرستاری و مامایی تابستان 1393 دانشگاه شاهد
اخلاق وحیانی 2383-3025 پاییز و زمستان 1397 پژوهشگاه علوم وحیانی معارج
ادب پژوهی 1735-8027 زمستان 1394 دانشگاه گیلان
ادب عربی 2251-9238 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه تهران
ادب فارسی 2251-9262 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه تهران
ادب نامه تطبیقی 2423-4559 پاییز و زمستان 1394 دانشگاه پیام نور
ادبیات پارسی معاصر 2383-0549 بهار و تابستان 1398 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
ادبیات پایداری 2008-6881 بهار و تابستان 1398 دانشگاه شهید باهنر کرمان
ادبیات تطبیقی 2008-6512 بهار و تابستان 1398 دانشگاه شهید باهنر کرمان
ادبیات حماسی 2383-2371 بهار و تابستان 1395 دانشگاه لرستان
ادبیات داستانی 3563-1023 شهریور 86 حوزه هنری
ادبیات دفاع مقدس 2645-3800 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه شاهد
ادبیات شیعه 2383-241X پاییز و زمستان 1393 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
ادبیات عرفانی 9384-2008 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه الزهرا
ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی 2008-4420 پاییز 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
ادبیات نمایشی و هنرهای تجسمی 2476-7646 تابستان 1398 دانشگاه دامغان
ادبیات و پژوهش های میان رشته ای 2676-6566 بهار و تابستان 1398 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
ادبیات و زبانهای محلی ایران زمین 2345-217 تابستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج
ادبیات و علوم انسانی بهار و تابستان 1392 دانشگاه شهرکرد
|
 • pISSN: 1735-8027
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه گیلان
  مدیر مسئول: دکتر علیرضا نیکویی
  سردبیر: دکتر محرم رضایتی کیشه خاله
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 34 (زمستان 1394)
 • pISSN: 2008-6512
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه شهید باهنر کرمان
  مدیر مسئول: دکتر محمدصادق بصیری
  سردبیر: دکتر عنایت الله شریف پور
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 20 (بهار و تابستان 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال