فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف ب)

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۵۷ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
نشریه برنامه ریزی و توسعه گردشگری 2322-309X زمستان 1398 دانشگاه مازندران
فصلنامه بسپارش 2252-0449 بهار 1399 پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
فصلنامه بصیرت و تربیت اسلامی 2676-5233 زمستان 1398 دفتر مطالعات و تحقیقات سازمان عقیدتی سیاسی ناجا
مجله بلاغت کاربردی و نقد بلاغی 2476-3209 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه پیام نور
مجله بلور شناسی و کانی شناسی ایران 1726-3689 زمستان 1398 انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران
دو ماهنامه بنا دی 1392 انجمن مهندسان راه و ساختمان ایران
نشریه به زراعی نهال و بذر 2008-6946 پاییز و زمستان 1398 موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
مجله به زراعی کشاورزی 8337-2008 بهار 1399 دانشگاه تهران
مجله به نژادی گیاهان زراعی و باغی 2383-3122 بهار و تابستان 1398 دانشگاه تهران
فصلنامه به نژادی نهال و بذر 2008-6954 بهار 1398 موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
فصلنامه بهبود تابستان 1398 دانشگاه صنعتی اصفهان
فصلنامه بهبود مدیریت 2251-8991 زمستان 1398 موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی
فصلنامه بهداشت در عرصه 2322-5130 زمستان 1398 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
مجله بهداشت و ایمنی کار 2251-807x بهار 1399 انجمن علمی بهداشت کار ایران
فصلنامه بهداشت و توسعه 2322-1380 زمستان 1398 دانشگاه علوم پزشکی کرمان
نشریه بهداشت کار و ارتقای سلامت 2643-2588 بهمن 1398 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
فصلنامه بهره برداری و پرورش آبزیان 2345-427x پاییز 1398 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
فصلنامه بورس اوراق بهادار 5431-2228 زمستان 1398 سازمان بورس و اوراق بهادار
فصلنامه بوم شناسی آبزیان 2751-2322 پاییز 1398 دانشگاه هرمزگان
نشریه بوم شناسی جنگل های ایران 2423-7140 بهار و تابستان 1399 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
|
 • دوماهنامه علمی-ترویجی فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: انجمن مهندسان راه و ساختمان ایران
  مدیر مسئول: دکتر محمد هادی نژاد حسینیان
  سردبیر: دکتر محسن تهرانی زاده
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 56 (دی 1392)
 • pISSN: 2251-8991
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی
  مدیر مسئول: مهندس ابوطالب شفقت
  سردبیر: دکتر حمیدرضا فرتوک زاده
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 46 (زمستان 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال