فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف ب)

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۶۰ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فصلنامه برنامه ریزی منابع جنگلی زمستان 1395 دانشگاه شهرکرد
فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای 2251-6735 تابستان 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
فصلنامه برنامه ریزی و بودجه 2251-9092 بهار 1400 موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
نشریه برنامه ریزی و توسعه گردشگری 2322-309X بهار 1400 دانشگاه مازندران
فصلنامه بسپارش 2252-0449 تابستان 1400 پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
فصلنامه بصیرت و تربیت اسلامی 2676-5233 بهار 1400 دفتر مطالعات و تحقیقات سازمان عقیدتی سیاسی ناجا
مجله بلاغت کاربردی و نقد بلاغی 2476-3209 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه پیام نور
مجله بلور شناسی و کانی شناسی ایران 1726-3689 پاییز 1400 انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران
دو ماهنامه بنا دی 1392 انجمن مهندسان راه و ساختمان ایران
نشریه به زراعی نهال و بذر 2008-6946 پاییز و زمستان 1398 موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
مجله به زراعی کشاورزی 8337-2008 پاییز 1400 دانشگاه تهران
نشریه به سوی علوم ریاضی بهار و تابستان 1400 دانشگاه فردوسی مشهد
مجله به نژادی گیاهان زراعی و باغی 2383-3122 بهار و تابستان 1398 دانشگاه تهران
فصلنامه بهبود تابستان 1398 دانشگاه صنعتی اصفهان
فصلنامه بهبود مدیریت 2251-8991 تابستان 1400 موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی
فصلنامه بهداشت در عرصه 2322-5130 زمستان 1399 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
مجله بهداشت و ایمنی کار 2251-807x پاییز 1400 انجمن علمی بهداشت کار ایران
نشریه بهداشت کار و ارتقای سلامت 2643-2588 تابستان 1400 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
فصلنامه بهره برداری و پرورش آبزیان 2345-427x بهار 1400 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
فصلنامه بورس اوراق بهادار 5431-2228 بهار 1400 سازمان بورس و اوراق بهادار
|
 • pISSN: 2251-9092 eISSN: 2251-9106
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
  مدیر مسئول: دکتر محمد نهاوندیان
  سردبیر: دکتر سید احمدرضا جلالی نایینی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 152 (بهار 1400)
 • pISSN: 2676-5233 eISSN: 2676-5241
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دفتر مطالعات و تحقیقات سازمان عقیدتی سیاسی ناجا
  مدیر مسئول: دکتر رضا دوستدار
  سردبیر: دکتر مجید معارف
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 56 (بهار 1400)
 • دوماهنامه علمی-ترویجی فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: انجمن مهندسان راه و ساختمان ایران
  مدیر مسئول: دکتر محمد هادی نژاد حسینیان
  سردبیر: دکتر محسن تهرانی زاده
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 56 (دی 1392)
 • pISSN: 2251-8991
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی
  مدیر مسئول: مهندس ابوطالب شفقت
  سردبیر: دکتر حمیدرضا فرتوک زاده
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 52 (تابستان 1400)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال