فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف ج)

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۷۹ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
نشریه جداسازی و پدیده های انتقال 2228-5490 1390 دانشگاه فردوسی مشهد
مجله جراحی استخوان و مفاصل ایران 1735-2967 پاییز 1399 انجمن جراحان ارتوپدی ایران
فصلنامه جراحی ایران 1735-4099 تابستان 1398 جامعه جراحان ایران
مجله جریان شناسی دینی معرفتی در عرصه بین الملل پاییز و زمستان 1398 جامعه المصطفی العالمیه
جستارنامه ادبیات تطبیقی زمستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
نشریه جستارهای اجتماعی 1395 مجید حسینی نثار
دو فصلنامه جستارهای اقتصادی ایران 1735-3300 بهار و تابستان 1399 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
نشریه جستارهای انقلاب اسلامی پاییز و زمستان 1398 مرکز اسناد انقلاب اسلامی (پژوهشکده مطالعات انقلاب اسلامی)
نشریه جستارهای باستان شناسی ایران پیش از اسلام 2476-6046 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه شهرکرد
دو فصلنامه جستارهای تاریخی 2251-7766 بهار و تابستان 1398 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
نشریه جستارهای حقوق عمومی تابستان 1397 دکتر محمد حسنوند
مجله جستار های زبانی 2322-3081 فروردین و اردیبهشت 1400 دانشگاه تربیت مدرس
نشریه جستارهای سیاسی معاصر 2383-1294 پاییز 1399 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
نشریه جستارهای شهرسازی 2789-1735 پاییز و زمستان 1399 محمدحسین جهانشاهی
فصلنامه جستارهای فقهی و اصولی 2476-7565 زمستان 1399 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم شعبه خراسان رضوی
فصلنامه جستارهای نوین ادبی 2008-7187 پاییز 1399 دانشگاه فردوسی مشهد
نشریه جستارهایی در ادب عربی 2676-7716 بهار و تابستان 1399 معاونت پژوهشی حوزه علمیه خراسان
نشریه جستارهایی در فلسفه و کلام 2008-9112 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
ماهنامه جشن کتاب 1766-1735 بهار 1387 آرش حجازی
فصلنامه جغرافیا 2717-2996 زمستان 1399 دکتر حسن کامران
|
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال