فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف ج)

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۷۲ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
نشریه جستارهای اجتماعی 1395 مجید حسینی نثار
دو فصلنامه جستارهای اقتصادی ایران 1735-3300 پاییز و زمستان 1398 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
نشریه جستارهای باستان شناسی ایران پیش از اسلام 2476-6046 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه شهرکرد
دو فصلنامه جستارهای تاریخی 2251-7766 بهار و تابستان 1398 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
نشریه جستارهای حقوق عمومی تابستان 1397 دکتر محمد حسنوند
مجله جستار های زبانی 2322-3081 خرداد و تیر 1399 دانشگاه تربیت مدرس
نشریه جستارهای سیاسی معاصر 2383-1294 پاییز 1398 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
نشریه جستارهای شهرسازی 2789-1735 پاییز و زمستان 1398 محمدحسین جهانشاهی
فصلنامه جستارهای فقهی و اصولی 2476-7565 بهار1399 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم شعبه خراسان رضوی
نشریه جستارهای فلسفه دین 0778-2383 بهار و تابستان 1398 انجمن فلسفه دین ایران
فصلنامه جستارهای نوین ادبی 2008-7187 تابستان 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
نشریه جستارهایی در فلسفه و کلام 2008-9112 بهار و تابستان 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
ماهنامه جشن کتاب 1766-1735 بهار 1387 آرش حجازی
فصلنامه جغرافیا 7911-124 زمستان 1398 انجمن جغرافیایی ایران
فصلنامه جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای) 2228-6462 زمستان 1398 موسسه آموزش عالی قشم
فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری - منطقه ای 2345-2277 بهار 1399 دانشگاه سیستان و بلوچستان
نشریه جغرافیا و برنامه ریزی 2008-8087 بهار 1399 دانشگاه تبریز
مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی 2008-5362 پاییز 1398 دانشگاه اصفهان
فصلنامه جغرافیا و پایداری محیط 2322-3197 بهار 1399 دانشگاه رازی کرمانشاه
مجله جغرافیا و توسعه 1735-0735 بهار 1399 دانشگاه سیستان و بلوچستان
|
 • pISSN: 2476-7565 eISSN: 2538-3361
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم شعبه خراسان رضوی
  مدیر مسئول: دکتر مجتبی الهی خراسانی
  سردبیر: دکتر حسین ناصری مقدم
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 18 (بهار1399)
 • pISSN: 7911-124
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: انجمن جغرافیایی ایران
  مدیر مسئول: دکتر حسن کامران
  سردبیر: دکتر عباس سعیدی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 63 (زمستان 1398)
 • pISSN: 1735-0735
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه سیستان و بلوچستان
  مدیر مسئول: دکتر عیسی ابراهیم زاده
  سردبیر: دکتر حسنعلی غیور
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 58 (بهار 1399)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال