فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف ج)

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۴۷ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
جستارهای زبانی 2322-3081 مرداد و شهرویور 1398 دانشگاه تربیت مدرس
جستارهای سیاسی معاصر 2383-1294 بهار 1398 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
جستارهای فقهی و اصولی 2476-7565 زمستان 1397 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، شعبه خراسان رضوی
جستارهای فلسفه دین 0778-2383 پاییز و زمستان 1397 انجمن فلسفه دین ایران
جستارهای نوین ادبی 2008-7187 زمستان 1396 دانشگاه فردوسی مشهد
جستارهایی در فلسفه و کلام 2008-9112 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه فردوسی مشهد
جغرافیا 7911-124 بهار 1398 انجمن جغرافیایی ایران، دکتر حسن کامران
جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای) 2228-6462 بهار 1398 موسسه آموزش عالی قشم
جغرافیا و آمایش شهری - منطقه ای 2345-2277 تابستان 1398 دانشگاه سیستان و بلوچستان
جغرافیا و برنامه ریزی 2008-8087 بهار 1398 دانشگاه تبریز
جغرافیا و برنامه ریزی محیطی 2008-5362 زمستان 1397 دانشگاه اصفهان
جغرافیا و پایداری محیط 2322-3197 بهار 1398 دانشگاه رازی کرمانشاه
جغرافیا و توسعه 1735-0735 تابستان 1398 دانشگاه سیستان و بلوچستان
جغرافیا و توسعه فضای شهری 2538-3531 بهار و تابستان 1397 دانشگاه فردوسی مشهد
جغرافیا و توسعه ناحیه ای 1391-2008 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه فردوسی مشهد
جغرافیا و روابط انسانی 2645-3851 تابستان 1398 دکتر آئیژ عزمی
جغرافیا و مخاطرات محیطی 2322-1682 پاییز 1397 دانشگاه فردوسی مشهد
جغرافیا و مطالعات محیطی 2008-7845 زمستان 1397 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
جغرافیای اجتماعی شهری 2423-5504 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه شهید باهنر کرمان
جغرافیای سیاسی 2476-3136 زمستان 1396 دانشگاه فردوسی مشهد
|
 • pISSN: 2476-7565 eISSN: 2538-3361
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، شعبه خراسان رضوی
  مدیر مسئول: دکتر مجتبی الهی خراسانی
  سردبیر: دکتر حسین ناصری مقدم
  آخرین شماره ثبت شده: سال چهارم شماره 4 (زمستان 1397)
 • pISSN: 7911-124
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: انجمن جغرافیایی ایران، دکتر حسن کامران
  مدیر مسئول: دکتر حسن کامران
  سردبیر: دکتر عباس سعیدی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 60 (بهار 1398)
 • pISSN: 1735-0735
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه سیستان و بلوچستان
  مدیر مسئول: دکتر عیسی ابراهیم زاده
  سردبیر: دکتر حسنعلی غیور
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 55 (تابستان 1398)
 • pISSN: 2476-3136 eISSN: 2476-3144
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد
  مدیر مسئول: دکتر هادی اعظمی
  سردبیر: دکتر محمدباقر قالیباف
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 8 (زمستان 1396)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال