فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف ح)

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۴۴ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فصلنامه حقوق پزشکی 2008-4390 بهار 1400 دکتر محمود عباسی
نشریه حقوق تطبیقی (نامه مفید) 2423-4656 بهار و تابستان 1400 دانشگاه مفید قم
مجله حقوق خصوصی 2008-840X بهار و تابستان 1400 دانشگاه تهران
مجله حقوق داوری 2645-6427 شهریور 1400 دکتر شاپور فرهنگ پور
مجله حقوق روزنامه نگاری و ارتباطات بهار و تابستان 1399 دکتر عباس اسدی
نشریه حقوق قراردادها و فناوری های نوین پاییز و زمستان 1399 دانشگاه علم و فرهنگ
نشریه حقوق محیط زیست 2476-6143 بهار و تابستان 1397 دانشگاه پیام نور
فصلنامه حقوق ملل فروردین 1400 جواد وندنوروز
فصلنامه حقوق و فقه بهار 1400 جواد وندنوروز
نشریه حقوق و مطالعات نوین بهار 1400 سید حسام الدین رفیعی طباطبایی
مجله حقوق کودک تابستان 1399 دکتر محمود عباسی
مجله حقوقی بین المللی 2251-614X پاییز و زمستان 1400 مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری
مجله حقوقی دادگستری 1735-4358 پاییز 1400 قوه قضاییه
نشریه حوزه 1735-3173 پاییز و زمستان 1399 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
نشریه حکمت اسرا 2383-2916 بهار و تابستان 1399 پژوهشگاه علوم وحیانی معارج
فصلنامه حکمت اسلامی 2423-5105 تابستان 1400 مجمع عالی حکمت اسلامی
نشریه حکمت سینوی 2538-5275 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه امام صادق
نشریه حکمت صدرایی 2322-1992 بهار و تابستان 1400 دانشگاه پیام نور
فصلنامه حکمت معاصر 2383-0689 بهار و تابستان 1400 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
فصلنامه حکمت و فلسفه 1735-3238 زمستان 1399 دانشگاه علامه طباطبایی
|
 • pISSN: 2008-840X eISSN: 2423-6209
  دوفصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: دکتر علیرضا محمدرضایی
  سردبیر: دکتر عبدالحسین شیروی خوزانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 38 (بهار و تابستان 1400)
 • pISSN: 2538-5275 eISSN: 2538-5267
  دوفصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه امام صادق
  مدیر مسئول: دکتر سعیده سادات شهیدی
  سردبیر: آیت الله دکتر سید حسن سعادت مصطفوی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 64 (پاییز و زمستان 1399)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال