فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف ح)

ردیف ۲۱ تا ۳۲ از ۳۲ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
حقوق و فقه زمستان 1396 جواد وندنوروز
حقوقی بین المللی 2251-614X بهار و تابستان 1398 مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری - مدیریت علمی و پژوهشی
حقوقی دادگستری 1735-4358 زمستان 1397 قوه قضاییه
حوزه 1735-3173 بهار 1397 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
حکمت اسرا 2383-2916 پاییز و زمستان 1396 پژوهشگاه علوم وحیانی معارج
حکمت اسلامی 2423-5105 بهار 1398 مجمع عالی حکمت اسلامی
حکمت سینوی 2538-5275 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه امام صادق (ع)
حکمت صدرایی 2322-1992 بهار و تابستان 1398 دانشگاه پیام نور
حکمت معاصر 2383-0689 پاییز و زمستان 1397 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
حکمت و فلسفه 1735-3238 بهار 1398 دانشگاه علامه طباطبایی
حکومت اسلامی زمستان 1397 دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری
حیات 1735-2215 بهار 1398 دانشگاه علوم پزشکی تهران
|
 • pISSN: 2251-614X eISSN: 2645-4858
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری - مدیریت علمی و پژوهشی
  مدیر مسئول: دکتر محسن محبی
  سردبیر: دکتر سیدقاسم زمانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 60 (بهار و تابستان 1398)
 • pISSN: 1735-4358
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: قوه قضاییه
  مدیر مسئول: حجت الاسلام علیرضا امینی
  سردبیر: دکتر حسین میرمحمدصادقی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 104 (زمستان 1397)
 • pISSN: 2423-5105
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: مجمع عالی حکمت اسلامی
  مدیر مسئول: آیت الله غلامرضا فیاضی
  سردبیر: دکتر علی عباسی
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 20 (بهار 1398)
 • pISSN: 2538-5275 eISSN: 2538-5267
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه امام صادق (ع)
  مدیر مسئول: دکتر سعیده سادات شهیدی
  سردبیر: آیت الله دکتر سیدحسن سعادت مصطفوی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 60 (پاییز و زمستان 1397)
 • pISSN: 2383-0689 eISSN: 2383-0697
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
  مدیر مسئول: دکتر اعظم قاسمی
  سردبیر: دکتر طاهره کمالی زاده
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 27 (پاییز و زمستان 1397)
 • pISSN: 1735-3238 eISSN: 2476-6038
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبایی
  مدیر مسئول: دکتر علی اصغر مصلح فسایی
  سردبیر: دکتر فرشته نباتی
  آخرین شماره ثبت شده: سال پانزدهم شماره 1 (بهار 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال