فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف د)

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۹۳ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
دانش مالی تحلیل اوراق بهادار 2251-6859 بهار 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
دانش مدیریت 3871-1019 تابستان 1387 دانشگاه تهران
دانش ها و آموزه های قرآن و حدیث تابستان 1398 محمدمهدی احسانی فر
دانش های بومی ایران 2345-6019 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه علامه طباطبایی
دانش و پژوهش حسابداری بهار 1398 انجمن حسابداری ایران
دانش و پژوهش حقوقی 2223-5874 بهار و تابستان 1397 دانشگاه شهید چمران اهواز
دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی 1563-3314 زمستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
دانش و تندرستی در علوم پایه پزشکی 2345-3753 پاییز 1398 دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
دانش و توسعه 2008-1456 اسفند 1389 دانشگاه فردوسی مشهد
دانش و فناوری هوافضا 2322-1070 پاییز 1398 دانشگاه صنعتی مالک اشتر
دانش کشاورزی 2008-5141 تابستان 1388 دانشگاه تبریز
دانش کشاورزی و تولید پایدار 2476-4310 زمستان 1398 دانشگاه تبریز
دانشگاه علوم پزشکی اراک 1735-5338 آذر و دی 1398 دانشگاه علوم پزشکی اراک
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 7280-2228 پاییز 1398 دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
دانشگاه علوم پزشکی البرز 2322-3839 پاییز 1398 دانشگاه علوم پزشکی البرز
دانشگاه علوم پزشکی ایلام 1563-4728 اسفند 1398 دانشگاه علوم پزشکی ایلام
دانشگاه علوم پزشکی بابل 1561-4107 فروردین 1398 دانشگاه علوم پزشکی بابل
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 2197-1607 بهار 1399 دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه 2345-542x تابستان 1398 دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
دانشگاه علوم پزشکی جیرفت 2810 -2538 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه علوم پزشکی جیرفت
|
 • pISSN: 3871-1019
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: دکتر سیدرضا سیدجوادین
  سردبیر: دکتر طهمورث حسنقلی پور
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 81 (تابستان 1387)
 • pISSN: 2008-1456
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد
  مدیر مسئول: دکتر محمدحسین مهدوی عادلی
  سردبیر: دکتر محمود هوشمند
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفدهم شماره 34 (اسفند 1389)
 • pISSN: 2322-1070 eISSN: 2645-3622
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه صنعتی مالک اشتر
  مدیر مسئول: دکتر مهران نصرت اللهی
  سردبیر: دکتر شهرام یوسفی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 2 (پاییز 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال