فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات تخصصی (حرف د)

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۷۶ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
دانش دامپروری بهار و تابستان 1388 کانون مدیران فنی دامپروری استان فارس
دانش طبیعت بهار و تابستان 1395 محمدرضا محمدی
دانش غذا و کشاورزی 1735-4293 شهریور 1398 مهندس اردوان نجفی
دانش فراوری خوراک بهار 1398 شرکت خوراک پرداز هزاره نوین
دانش نما 1028-9747 مهر - آذر 1397 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان
دانش و پژوهش حسابداری تابستان 1397 انجمن حسابداری ایران
دانش و کامپیوتر 1735-3475 تیر 1389 فاطمه حافظیان
دانشگر 2008-5753 پاییز 1395 مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
دانشنامه علوم قرآن و حدیث 2383-1383 بهار و تابستان 1395 دکتر احسان پوراسماعیل
دانشوران دانشگاه پیام نور
دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران 1387 دانشگاه تهران
دانشکده پرستاری و مامایی رازی کرمان بهار و تابستان 1390 دانشگاه علوم پزشکی کرمان
دردکشان دی 1390 پروین حاجی پور
درسنامه درخشان معصومه نجیب زاده
درسهایی از مکتب اسلام شهریور 1398 موسسه تعلیماتی و تحقیقاتی امام صادق (ع)
درمانگر بهار و تابستان 1396
دروازه بهشت تابستان 1384 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین
دستاورد صنعت 2423-5768 فروردین و اردیبهشت 1398 سیدمهدی آقایی
دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی 2588-6967 خرداد 1398 دکتر حسین عزیزی نژاد
دنا 1735-8450 پاییز و زمستان 1389 دانشگاه یاسوج
|
 • pISSN: 1028-9747
  ماهنامه فنی - تخصصی
  صاحب امتیاز: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان
  مدیر مسئول: مهندس عبدالله کوپایی
  سردبیر: دکتر عباس صنیع زاده
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 277-279 (مهر - آذر 1397)
 • pISSN: 2008-5753
  فصلنامه علوم پایه
  صاحب امتیاز: مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
  مدیر مسئول: دکتر محمد ابویی اردکان
  سردبیر: دکتر اکرم قدیمی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 79 (پاییز 1395)
 • فصلنامه
  صاحب امتیاز: دانشگاه پیام نور
  مدیر مسئول: محمد محمودی میمند
 • ماهنامه پژوهشی و تحلیلی
  صاحب امتیاز ، مدیرمسئول و سردبیر: پروین حاجی پور
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 13 (دی 1390)
 • ماهنامه
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: معصومه نجیب زاده
  سردبیر: دکتر پروین احمدی
 • فصلنامه فرهنگی, پژوهشی
  صاحب امتیاز: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین
  مدیر مسئول: محمدحسین پیله وری
  سردبیر: منصور خادم الشریعه سامانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 19 (تابستان 1384)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال