فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف ر)

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۱۷۹ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فصلنامه راهبرد دفاعی 1735-1723 زمستان 1399 مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی
مجله راهبرد سیاسی 2588-4565 پاییز 1399 دکتر سید محمدرضا موسوی
فصلنامه راهبرد فرهنگ 2008-3696 پاییز 1399 دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی
مجله راهبرد مدیریت مالی 2345-3214 زمستان 1399 دانشگاه الزهرا
نشریه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی 2345-5248 بهمن و اسفند 1399 دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
دوفصلنامه راهبردهای بازرگانی 1028-3188 بهار و تابستان 1399 دانشگاه شاهد
نشریه راهبردهای بازنشستگی 2676-7600 تابستان 1398 مهندس علی علیدوستی
راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی 2383-2185 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
نشریه راهبردهای توسعه روستایی 2383-2657 پاییز 1399 دانشگاه تربت حیدریه
نشریه راهبردهای شناختی در یادگیری 2423-7906 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه بوعلی سینا
فصلنامه راهبردهای مدیریت در نظام سلامت 2476-6879 زمستان 1399 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
مجله راهبردهای نو در روانشناسی و علوم تربیتی زمستان 1399 حکیم سحاقی
مجله راهبردهای نوین تربیت معلمان 2645-7156 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه فرهنگیان
نشریه راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی 2538-3426 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
ماهنامه راهنمای جامع صنعت تهویه و تاسیسات 2251-6778 بهمن 1393 مینا سازان یزدا
مجله راهور 2322-3529 زمستان 1399 مرکز تحقیقات کاربردی پلیس راهور ناجا
فصلنامه راهور 1753-8280 بهار 1398 پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا
فصلنامه رای : مطالعات آرای قضایی ?2476-4566 پاییز 1399 پژوهشگاه قوه قضاییه
مجله رایانش نرم و فناوری اطلاعات 2383-1006 زمستان 1398 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
نشریه رایانما تیر و مرداد 1398 محمد خراسانی زاده
|
 • pISSN: 1735-1723
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی
  مدیر مسئول: دکتر سید محمد احدی سرکانی
  سردبیر: سیدضیاءالدین قاضی زاده فرد
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 72 (زمستان 1399)
 • pISSN: 2322-3529
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: مرکز تحقیقات کاربردی پلیس راهور ناجا
  مدیر مسئول: حسین رمضانی
  سردبیر: دکتر محمود صفارزاده
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 35 (زمستان 1399)
 • pISSN: 1753-8280
  فصلنامه علمی-ترویجی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا
  مدیر مسئول: دکتر اسکندر مومنی
  سردبیر: دکتر حمید سوری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 45 (بهار 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال