فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف ز)

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۵۳ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فصلنامه زمین شناسی اقتصادی 2008-7306 زمستان 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
فصلنامه زمین شناسی ایران 1735-7128 بهار 1399 جهاد دانشگاهی
مجله زمین شناسی مهندسی 6837-2228 زمستان 1398 دانشگاه خوارزمی
نشریه زمین شناسی مهندسی ایران 2228-5245 زمستان 1398 انجمن زمین شناسی مهندسی ایران
مجله زمین شناسی نفت ایران 2251-8738 پاییز و زمستان 1397 انجمن زمین شناسی نفت ایران
فصلنامه زمین شناسی کاربردی پیشرفته 2251-7057 بهار 1399 دانشگاه شهید چمران اهواز
فصلنامه زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان) 2538-3132 پاییز 1398 دانشگاه تهران
فصلنامه زن در فرهنگ و هنر (پژوهش زنان) 2538-3108 پاییز 1398 دانشگاه تهران
ماهنامه زن شرقی 2665-1735 مهر 1384 نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
فصلنامه زن و جامعه 2008-8566 تابستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
نشریه زن و فرهنگ 2008-8426 بهار 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
ماهنامه زنان امروز بهمن و اسفند 1398 شهلا شرکت
مجله زنان مامائی و نازائی ایران 1680-2993 تیر 1399 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
دو ماهنامه زنان و زندگی آذر و دی 1395 سیده شیده لالمی
فصلنامه زنده رود 1023-6023 بهار و تابستان 1398 حسام الدین نبوی نژاد
فصلنامه زنگ بهار 1398 انجمن خوردگی ایران
فصلنامه زیبازی پاییز 1398 سهیل چهره ای
فصلنامه زیباشناخت 1735-4579 بهار 1392 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
فصلنامه زیبایی شناسی ادبی 1735-837X پاییز 1391 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
ماهنامه زیتون 1024-2260 آبان 1392 وزارت جهاد کشاورزی
|
 • pISSN: 2665-1735
  ماهنامه فرهنگی, مسائل اجتماعی
  صاحب امتیاز: نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
  مدیر مسئول: مهری سویزی
  سردبیر: طهورا نوروزی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 30 (مهر 1384)
 • pISSN: 2008-8426 eISSN: 2676-6973
  فصلنامه حوزه علوم انسانی - مطالعات فرهنگی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
  مدیر مسئول: دکتر مژگان خدادادی
  سردبیر: دکتر فرح نادری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 43 (بهار 1399)
 • فصلنامه علمی, آموزشی و ترویجی انجمن خوردگی ایران
  صاحب امتیاز: انجمن خوردگی ایران
  مدیر مسئول: دکتر ابراهیم حشمت دهکردی
  سردبیر: مهندس احمدرضا بحرانی
  آخرین شماره ثبت شده: سال نوزدهم شماره 76 (بهار 1398)
 • pISSN: 1024-2260
  ماهنامه علمی, تخصصی, کشاورزی
  صاحب امتیاز: وزارت جهاد کشاورزی
  سردبیر: دکتر سید جواد حسینی کوهی خیلی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 232 (آبان 1392)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال