فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف ع)

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۱۳۷ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
نشریه علامه 1735-9872 پاییز 1398 دانشگاه تبریز
ماهنامه علم الکترونیک و کامپیوتر 1015-5651 مرداد 1393 شرکت تولیدی فار
نشریه علم زبان 2423-7728 بهار و تابستان 1399 دانشگاه علامه طباطبایی
نشریه علم سنجی کاسپین 2423-4710 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه علوم پزشکی بابل
نشریه علم لیان زمستان 1399 دکتر فرزانه فخاری
فصلنامه علم مواد تابستان 1389 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
فصلنامه علم موفقیت تابستان 1387 فرنگیس کاظمی
ماهنامه علم و ادب بهار 1393 دکتر سید یحیی عظیمی
نشریه علم و مهندسی سرامیک 2322-2352 زمستان 1398 انجمن سرامیک ایران
مجله علم و وکالت 2676-6353 پاییز 1398 کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی
مجله علمی پژوهان 1029-4863 بهار 1399 دانشگاه علوم پزشکی همدان
مجله علمی شیلات ایران 1026-1354 فروردین 1399 موسسه تحقیقات شیلات ایران
نشریه علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی) 2476-3594 زمستان 1399 دانشگاه صنعتی اصفهان
نشریه علوم آبزی پروری ایران 2322-5351 پاییز و زمستان 1399 انجمن آبزی پروری ایران
نشریه علوم اجتماعی 2008-1383 بهار و تابستان 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
فصلنامه علوم اجتماعی 1735-1162 بهار 1399 دانشگاه علامه طباطبایی
فصلنامه علوم اجتماعی 1735-7039 تابستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز 1020-8576 بهار 1387 دانشگاه شیراز
فصلنامه علوم اعصاب شفای خاتم 1887-2322 زمستان 1399 مرکز تحقیقات علوم اعصاب شفا، بیمارستان خاتم الانبیا تهران
دوفصلنامه علوم الحدیث زمستان 1386 دانشکده علوم حدیث
|
 • pISSN: 1735-9872
  دوفصلنامه علمی و تخصصی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تبریز
  مدیر مسئول: دکتر سید محمدتقی علوی
  سردبیر: دکتر قربانعلی کریم زاده قراملکی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 58 (پاییز 1398)
 • pISSN: 2423-7728 eISSN: 2538-2551
  دوفصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبایی
  مدیر مسئول: دکتر رضامراد صحرایی
  سردبیر: دکتر سید محمد دبیرمقدم
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 11 (بهار و تابستان 1399)
 • pISSN: 2676-6353
  فصلنامه
  صاحب امتیاز: کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی
  مدیر مسئول: دکتر سید محمدتقی علوی
  سردبیر: دکتر اسماعیل رحیمی نژاد
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 5 (پاییز 1398)
 • pISSN: 1735-1162 eISSN: 2538-2772
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبایی
  مدیر مسئول: دکتر محمدسعید ذکایی
  سردبیر: دکتر اردشیر انتظاری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 88 (بهار 1399)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال