فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف ع)

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۱۳۵ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
نشریه علامه 1735-9872 تابستان 1398 دانشگاه تبریز
ماهنامه علم الکترونیک و کامپیوتر 1015-5651 مرداد 1393 شرکت تولیدی فار
نشریه علم زبان 2423-7728 بهار و تابستان 1398 دانشگاه علامه طباطبایی
نشریه علم سنجی کاسپین 2423-4710 بهار و تابستان 1398 دانشگاه علوم پزشکی بابل
فصلنامه علم مواد تابستان 1389 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
فصلنامه علم موفقیت تابستان 1387 فرنگیس کاظمی
ماهنامه علم و ادب بهار 1393 دکتر سید یحیی عظیمی
نشریه علم و مهندسی سرامیک 2322-2352 زمستان 1398 انجمن سرامیک ایران
مجله علم و وکالت 2676-6353 تابستان 1398 کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی
مجله علمی پژوهان 1029-4863 زمستان 1398 دانشگاه علوم پزشکی همدان
مجله علمی شیلات ایران 1026-1354 فروردین 1399 موسسه تحقیقات شیلات ایران
نشریه علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی) 2476-3594 بهار 1399 دانشگاه صنعتی اصفهان
نشریه علوم آبزی پروری ایران 2322-5351 پاییز و زمستان 1398 انجمن آبزی پروری ایران
نشریه علوم اجتماعی 2008-1383 بهار و تابستان 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
فصلنامه علوم اجتماعی 1735-1162 پاییز 1398 دانشگاه علامه طباطبایی
فصلنامه علوم اجتماعی 1735-7039 پاییز 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
مجله دانشکده علوم اداری و اقتصاد تابستان 1387 دانشگاه اصفهان
دو فصلنامه علوم ادبی ?2476-4175 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه قم
فصلنامه علوم اعصاب شفای خاتم 1887-2322 بهار 1399 مرکز تحقیقات علوم اعصاب شفا، بیمارستان خاتم الانبیا تهران
دوفصلنامه علوم الحدیث زمستان 1386 دانشکده علوم حدیث
|
 • pISSN: 1735-9872
  دوفصلنامه علمی و تخصصی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تبریز
  مدیر مسئول: دکتر سید محمدتقی علوی
  سردبیر: دکتر قربانعلی کریم زاده قراملکی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 57 (تابستان 1398)
 • pISSN: 2423-7728 eISSN: 2538-2551
  دوفصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبایی
  مدیر مسئول: دکتر رضامراد صحرایی
  سردبیر: دکتر سید محمد دبیرمقدم
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 9 (بهار و تابستان 1398)
 • pISSN: 2676-6353
  فصلنامه
  صاحب امتیاز: کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی
  مدیر مسئول: دکتر سید محمدتقی علوی
  سردبیر: دکتر اسماعیل رحیمی نژاد
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 4 (تابستان 1398)
 • pISSN: 1735-1162 eISSN: 2538-2772
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبایی
  مدیر مسئول: دکتر محمدسعید ذکایی
  سردبیر: دکتر اردشیر انتظاری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 86 (پاییز 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال