فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف ف)

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۶۰ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فقه پزشکی 2008-8620 بهار و تابستان 1397 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
فقه حکومتی بهار و تابستان 1397 دکتر محمدتقی دشتی
فقه مقارن 2322-1976 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه مذاهب اسلامی
فقه و اجتهاد پاییز و زمستان 1394 مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) قم
فقه و اصول 2008-9139 بهار 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
فقه و تاریخ تمدن 1735-8019 تابستان 1397 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
فقه و حقوق اسلامی 2251-7553 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه تبریز
فقه و حقوق خانواده 2538-5291 بهار و تابستان 1398 دانشگاه امام صادق (ع)
فقه و حقوق خصوصی پاییز و زمستان 1397 دانشگاه شهید مطهری
فقه و مبانی حقوق اسلامی 2008-8744 پاییز و زمستان 1397 دانشکده الهیات و معارف اسلامی
فقه، حقوق و علوم جزا 2538-3787 تابستان 1398 دکتر مسعود گائینی
فلسفه 2008-1553 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه تهران
فلسفه تربیت 2538-2802 بهار و تابستان 1397 موسسه انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران
فلسفه دین 2008-7063 پاییز 1398 دانشگاه تهران
فلسفه علم 2383-0722 پاییز و زمستان 1397 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
فلسفه و کلام اسلامی 2008-9422 بهار و تابستان 1398 دانشگاه تهران
فلسفه و کودک 2322-4215 بهار و تابستان 1397 بنیاد حکمت اسلامی صدرا
فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی 2228-5318 بهار 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
فنآوری تولیدات گیاهی 2476-6321 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه بوعلی سینا
فنآوری زیستی در کشاورزی 2476-6313 پاییز و زمستان 1396 دانشگاه بوعلی سینا
|
 • pISSN: 2008-8620
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  مدیر مسئول: آیت الله دکتر سیدمصطفی محقق داماد
  سردبیر: دکتر سعید نظری توکلی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 34-35 (بهار و تابستان 1397)
 • pISSN: 2322-1976
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه مذاهب اسلامی
  مدیر مسئول: حجت الاسلام دکتر محمدحسین مختاری
  سردبیر: دکتر عابدین مومنی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 12 (پاییز و زمستان 1397)
 • دوفصلنامه فقه و اصول (الهیات) به زبان فارسی - عربی
  صاحب امتیاز: مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) قم
  مدیر مسئول: آیت الله محمدجواد فاضل لنکرانی
  سردبیر: دکتر حمید ستوده
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 4 (پاییز و زمستان 1394)
 • pISSN: 2008-9139 eISSN: 2538-3892
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد
  سردبیر: دکتر محمدتقی فخلعی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 116 (بهار 1398)
 • pISSN: 2538-2802 eISSN: 2538-6301
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: موسسه انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران
  مدیر مسئول: دکتر محسن ایمانی نائینی
  سردبیر: دکتر خسرو باقری
  آخرین شماره ثبت شده: سال سوم شماره 1 (بهار و تابستان 1397)
 • pISSN: 2008-7063 eISSN: 2423-6233
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: دکتر علیرضا محمدرضایی
  سردبیر: دکتر محمد محمدرضایی
  آخرین شماره ثبت شده: سال شانزدهم شماره 3 (پاییز 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال