فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف م)

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۵۳۳ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
مجله علمی پزشکی جندی شاپور 2252-052x بهمن و اسفند 1399 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
مجله علمی کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز 0254-3648 شهریور 1389 دانشگاه شهید چمران اهواز
مجله علوم آماری 1735-8183 بهار و تابستان 1400 انجمن آمار ایران
عمران و پروژه 2676-511X فروردین 1400 دکتر علی قربانی
Journal of Oil, Gas and Petrochemical Technology 2383-2770 Summer 2019 دانشگاه خلیج فارس
مجله کشاورزی دانشگاه تهران 1562-5524 بهار 1388 دانشگاه تهران
نشریه محاسبات نرم 2322-3707 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه کاشان
مجله محاسبات و سامانه های توزیع شده 2645-4416 پاییز و زمستان 1398 دکتر شمس الله قنبری
فصلنامه محدث پاییز 1397 موسسه علمی، فرهنگی دارالحدیث
ماهنامه محصول فروردین و اردیبهشت 1388 مجید نهاوندی
فصلنامه محفل پاییز 1393 حوزه علمیه استان تهران
فصلنامه محیط زیست جانوری 4218-2008 بهار 1399 شرکت مهندسین مشاور شیل آمایش
نشریه محیط زیست طبیعی 2008-7764 بهار 1399 دانشگاه تهران
نشریه محیط زیست و توسعه 2008-9597 پاییز و زمستان 1398 انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
مجله محیط زیست و توسعه فرابخشی زمستان 1398 سازمان حفاظت محیط زیست
مجله محیط زیست و مهندسی آب زمستان 1398 انجمن علمی سیستم های سطوح آبگیر باران ایران
فصلنامه محیط شناسی 1025-8620 تابستان 1399 دانشگاه تهران
فصلنامه محیط و توسعه زمستان 1387 انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
مجله مخاطرات محیط طبیعی 2676-4377 بهار 1400 دانشگاه سیستان و بلوچستان
فصلنامه مدارس کارآمد سال تحصیلی 89-88 موسسه توسعه مدارس کارآمد
|
 • فصلنامه اطلاع رسانی و خبری
  صاحب امتیاز: موسسه علمی، فرهنگی دارالحدیث
  مدیر مسئول: حجت الاسلام دکتر محمدتقی سبحانی نیا
  سردبیر: حسین پورشریف
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 81 (پاییز 1397)
 • فصلنامه
  صاحب امتیاز: حوزه علمیه استان تهران
  مدیر مسئول: حجت الاسلام جعفر سماوات
  سردبیر: حسین زحمتکش زنجانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 15 (پاییز 1393)
 • pISSN: 2676-4377
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه سیستان و بلوچستان
  مدیر مسئول: دکتر حسین نگارش
  سردبیر: دکتر محمود خسروی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 27 (بهار 1400)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال