فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف م)

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۴۳۳ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
نشریه محیط زیست طبیعی 2008-7764 بهار 1400 دانشگاه تهران
نشریه محیط زیست و توسعه 2008-9597 بهار و تابستان 1399 انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
مجله محیط زیست و توسعه فرابخشی 2645-3681 بهار 1400 سازمان حفاظت محیط زیست
مجله محیط زیست و مهندسی آب پاییز 1400 انجمن علمی سیستم های سطوح آبگیر باران ایران
فصلنامه محیط شناسی 1025-8620 بهار 1400 دانشگاه تهران
مجله مخاطرات محیط طبیعی 2676-4377 پاییز 1400 دانشگاه سیستان و بلوچستان
فصلنامه مددکاری اجتماعی 1735-451x زمستان 1399 حسین حاج بابایی
فصلنامه مدرس علوم انسانی 1605-9689 زمستان 1389 دانشگاه تربیت مدرس
فصلنامه مدرس علوم انسانی (برنامه ریزی و آمایش فضا) 1605-9689 تابستان 1400 دانشگاه تربیت مدرس
فصلنامه مدرس علوم انسانی (پژوهش های حقوق تطبیقی) 2251-6751 بهار 1400 دانشگاه تربیت مدرس
فصلنامه مدرس علوم انسانی (پژوهش های مدیریت در ایران) 2322-200x تابستان 1400 دانشگاه تربیت مدرس
فصلنامه مدل سازی پیشرفته ریاضی 2251-8088 تابستان 1400 دانشگاه شهید چمران اهواز
فصلنامه مدل سازی در مهندسی 2008-4854 بهار 1400 دانشگاه سمنان
نشریه مدلسازی اقتصاد سنجی 2345-654X بهار 1400 دانشگاه سمنان
فصلنامه مدلسازی اقتصادی 1735-9910 بهار 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه
فصلنامه مدیریت آب 2008-7896 زمستان 1398 داریوش مختاری
نشریه مدیریت آب در کشاورزی 2476-4531 بهار و تابستان 1400 انجمن آبیاری و زهکشی ایران
مجله مدیریت آب و آبیاری 6298-2251 تابستان 1400 دانشگاه تهران
مجله مدیریت اراضی 2345-6205 پاییز و زمستان 1399 موسسه تحقیقات خاک و آب
مجله مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی 2345-5578 تابستان 1400 دانشگاه پیام نور
|
 • pISSN: 2676-4377
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه سیستان و بلوچستان
  مدیر مسئول: دکتر حسین نگارش
  سردبیر: دکتر محمود خسروی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 29 (پاییز 1400)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال