فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف م)

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۳۸۸ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
محیط زیست و توسعه 2008-9597 پاییز و زمستان 1397 انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
محیط زیست و توسعه فرابخشی بهار 1398 سازمان حفاظت محیط زیست
محیط زیست و مهندسی آب پاییز 1398 دکتر بهزاد شاهمرادی
محیط شناسی 1025-8620 پاییز 1398 دانشگاه تهران
مخاطرات محیط طبیعی 2676-4377 زمستان 1398 دانشگاه سیستان و بلوچستان
مددکاری اجتماعی 1735-451x تابستان 1398 حسین حاج بابایی
مدرس علوم انسانی 1605-9689 زمستان 1389 دانشگاه تربیت مدرس
مدرس علوم انسانی (برنامه ریزی و آمایش فضا) 1605-9689 زمستان 1398 دانشگاه تربیت مدرس
مدرس علوم انسانی (پژوهش های حقوق تطبیقی) 2251-6751 زمستان 1398 دانشگاه تربیت مدرس
مدرس علوم انسانی (پژوهش های مدیریت در ایران) 2322-200x زمستان 1398 دانشگاه تربیت مدرس
مدل سازی پیشرفته ریاضی 2251-8088 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه شهید چمران اهواز
مدل سازی در مهندسی 2008-4854 زمستان 1398 دانشگاه سمنان
مدلسازی اقتصاد سنجی 2345-654X پاییز 1398 دانشگاه سمنان
مدلسازی اقتصادی 1735-9910 تابستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه
مدیریت آب 2008-7896 تابستان 1398 داریوش مختاری
مدیریت آب در کشاورزی پاییز و زمستان 1397 انجمن آبیاری و زهکشی ایران
مدیریت آب و آبیاری 6298-2251 بهار وتابستان 1398 دانشگاه تهران
مدیریت اراضی 2345-6205 پاییز و زمستان 1398 موسسه تحقیقات خاک و آب
مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی 2345-5578 تابستان 1398 دانشگاه پیام نور
مدیریت ارتقای سلامت 2251-8614 آذر و دی 1398 انجمن علمی پرستاری ایران
|
 • pISSN: 2008-9597
  دوفصلنامه علمی-ترویجی علوم پایه
  صاحب امتیاز: انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
  مدیر مسئول: دکتر مجید مخدوم فرخنده
  سردبیر: دکتر عبدالرسول سلمان ماهینی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 18 (پاییز و زمستان 1397)
 • pISSN: 2676-4377
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه سیستان و بلوچستان
  مدیر مسئول: دکتر حسین نگارش
  سردبیر: دکتر محمود خسروی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 22 (زمستان 1398)
 • pISSN: 2008-4854
  فصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه سمنان
  مدیر مسئول: دکتر عبدالحسین فریدون
  سردبیر: پروفسور نیما امجدی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 59 (زمستان 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال