فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف پ)

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۴۰۲ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فصلنامه پرستاری و مامایی 1735-7624 تابستان 1390 دانشگاه علوم پزشکی تبریز
ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه 2008-6326 تیر 1400 دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
نشریه پرستاری کودکان 2423-3323 تابستان 1400 انجمن علمی پرستاری ایران
فصلنامه پرستاری، مامایی و پیراپزشکی تابستان 1400 دانشگاه علوم پزشکی کردستان
مجله پزشکی بالینی ابن سینا 2588-722X بهار 1400 دانشگاه علوم پزشکی همدان
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز 1608-5671 مرداد و شهریور 1400 دانشگاه علوم پزشکی تبریز
مجله پزشکی قانونی 1027-1457 زمستان 1399 سازمان پزشکی قانونی کشور
مجله پزشکی کوثر 1028-7868 پاییز 1390 دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
مجله پژوهش آب ایران 2008-1235 بهار 1400 دانشگاه شهرکرد
مجله پژوهش آب در کشاورزی 2228-7140 تابستان 1400 موسسه تحقیقات خاک و آب
فصلنامه پژوهش اجتماعی 2008-3726 تابستان 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
نشریه پژوهش ادبیات معاصر جهان 2588-4131 بهار و تابستان 1400 دانشگاه تهران
مجله پژوهش پرستاری ایران 1735-7012 مرداد و شهریور 1400 انجمن علمی پرستاری ایران
فصلنامه پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب 2476-4213 تابستان 1400 دانشگاه قم
نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری 2383-434X تابستان 1400 انجمن علمی پرستاری ایران
دوفصلنامه پژوهش جوانان ، فرهنگ و جامعه 2008-4404 پاییز و زمستان 1389 جهاد دانشگاهی
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی 2345-3583 زمستان 1399 دانشگاه علامه طباطبایی
فصلنامه پژوهش حقوق عمومی 2345-6116 زمستان 1399 دانشگاه علامه طباطبایی
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری 2345-3575 بهار 1400 دانشگاه علامه طباطبایی
نشریه پژوهش در آموزش شیمی 2717-2279 بهار 1400 دانشگاه فرهنگیان
|
 • pISSN: 2008-1235 eISSN: 2345-6655
  فصلنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی
  صاحب امتیاز: دانشگاه شهرکرد
  مدیر مسئول: دکتر محمدعلی نصراصفهانی
  سردبیر: دکتر سید حسن طباطبایی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 40 (بهار 1400)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال