فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف C)

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۶۷ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Journal of Chemical and Petroleum Engineering 2423-673X 2019 دانشگاه تهران
Iranian journal of chemical engineering 1735-5397 Autumn 2020 انجمن مهندسی شیمی ایران
Journal of Chemical Health Risks 2251-6719 Winter 2020 دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
Chemical Methodologies 2645-7776 Jul-Aug 2020 دکتر سامی سجادی فر
Journal of Chemical Reviews 2676-6868 Spring 2020
Journal of the Iranian Chemical Society 1735-207X December 2011 انجمن شیمی ایران
Iranian Journal of Child Neurology (IJCN) 2008-0700 Spring 2021 انجمن اعصاب کودکان ایران
International Journal of Children and Adolescents 2645-6435 Mar 2019 دانشگاه علوم پزشکی ایران
Chronic Diseases Journal 2226-2345 Winter 2020 دانشگاه علوم پزشکی کردستان
International Journal of Civil Engineering 1735-0522 Jun 2020 دانشگاه علم و صنعت ایران
Journal of Civil Engineering and Materials Application 2676-232X Autumn 2019 آکادمی پندار
Civil Engineerng Infrastructures Journal 2322-2093 Summer and Autumn 2019 دانشگاه تهران
Journal of Client-Centered Nursing Care 2476-4132 Spring 2019 دانشگاه علوم پزشکی ایران
Journal of Clinical and Basic Research 2538-3736 2019 دانشگاه علوم پزشکی گلستان
International Clinical Neuroscience Journal 2383-2096 Spring 2020 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Journal of Clinical Research in Paramedical Sciences 2322-1593 Dec 2019 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
International Journal of Coastal and Offshore Engineering 2538 -2667 Winter 2021 انجمن مهندسی دریایی ایران
Journal of Communication Engineering 2322-4088 Winter-Spring 2019 دانشگاه شاهد
Communications in Combinatorics and Optimization 2538-2128 Winter and Spring 2020 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
communications in catalysis 2588-5006 Summer - Autumn 2018 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
|
 • pISSN: 2251-6719 eISSN: 2251-6727
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
  مدیر مسئول: دکتر حمید هاشمی مقدم
  سردبیر: دکتر غلامحسن واعظی
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 1 (Winter 2020)
 • pISSN: 2226-2345
  فصلنامه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی کردستان
  مدیر مسئول: دکتر بهرام نیک خو
  سردبیر: دکتر فریبا فرهادی فر
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 1 (Winter 2020)
 • pISSN: 2588-5006
  دوفصلنامه علوم پایه و شیمی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
  مدیر مسئول: دکتر محمد قلعه اسدی
  سردبیر: دکتر ذوالفقار رضوانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 2 (Summer - Autumn 2018)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال