فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف C)

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۵۴ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Chemical Society 1735-207X December 2011 انجمن شیمی ایران
Chemistry and Chemical Engineering 1021-9986 May-June 2019 جهاد دانشگاهی
Child Neurology 2008-0700 Autumn 2019 انجمن اعصاب کودکان ایران
Children and Adolescents 2645-6435 Mar 2019 دانشگاه علوم پزشکی ایران
Chronic Diseases Journal 2226-2345 Summer 2019 دانشگاه علوم پزشکی کردستان
Civil Engineering 1735-0522 Oc 2019 دانشگاه علم و صنعت ایران
Civil Engineerng Infrastructures Journal 2322-2093 Winter-Spring 2019 دانشگاه تهران
Client-Centered Nursing Care 2476-4132 Spring 2019 دانشگاه علوم پزشکی ایران
Clinical and Basic Research 2538-3736 2019 دانشگاه علوم پزشکی گلستان
Clinical Neuroscience Journal 2383-2096 autumn2019 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Clinical Research in Paramedical Sciences 2322-1593 Jun 2019 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
Coastal and Offshore Engineering 2538 -2667 Spring 2019 انجمن مهندسی دریایی ایران
Communication Engineering 2322-4088 Winter-Spring 2019 دانشگاه شاهد
Communication in Combinatorics and Optimization 2538-2128 Summer and Autumn 2019 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
communications in catalysis 2588-5006 Summer - Autumn 2018 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
Community Based Nursing and Midwifery 2322-2476 Oct 2019 دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Community Health Research 2322-5688 Jul-Sep 2019 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Comprehensive Pediatrics 2251-8150 Nov 2019 انجمن پزشکان کودکان ایران
Computational and Applied Research in Mechanical Engineering 2228-7922 Summer and Autumn 2019 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
Computational Methods in Civil Engineering 2228-5687 2013 دانشگاه گیلان
|
 • pISSN: 1735-207X eISSN: 1735-2428
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن شیمی ایران
  مدیر مسئول: دکتر علی اکبر صبوری
  سردبیر: پروفسور مجتبی شمسی پور
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 4 (پیاپی 30، December 2011)
 • eISSN: 2645-6435
  فصلنامه پزشکی و پیراپزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی ایران
  مدیر مسئول: دکتر حسن اتوکش
  سردبیر: دکتر رزیتا حسینی
  آخرین شماره ثبت شده: سال چهارم شماره 3 (Mar 2019)
 • pISSN: 2226-2345
  فصلنامه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی کردستان
  مدیر مسئول: دکتر طیب قدیمی
  سردبیر: دکتر فریبا فرهادی فر
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 3 (Summer 2019)
 • pISSN: 1735-0522 eISSN: 2383-3874
  فصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علم و صنعت ایران
  سردبیر: دکتر محمدحسن بازیار
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفدهم شماره 10 (Oc 2019)
 • pISSN: 2476-4132
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی ایران
  مدیر مسئول: دکتر فروغ رفیعی
  سردبیر: دکتر نورالدین محمدی
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 2 (Spring 2019)
 • eISSN: 2538-3736
  فصلنامه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی گلستان
  مدیر مسئول: دکتر تقی ریاحی
  سردبیر: دکتر عبدالجلال مرجانی، عبدالرضا فاضل
  آخرین شماره ثبت شده: سال سوم شماره 3 (2019)
 • pISSN: 2383-2096 eISSN: 2383-2096
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر علیرضا زالی
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 4 (autumn2019)
 • pISSN: 2322-1593 eISSN: 2345-3338
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
  مدیر مسئول: دکتر کامران سلیمی
  سردبیر: دکتر نصرالله سهرابی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 1 (Jun 2019)
 • pISSN: 2322-4088 eISSN: 2322-3936
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه شاهد
  مدیر مسئول: دکتر محمد پویان
  سردبیر: دکتر حمیدرضا حسنی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 1 (Winter-Spring 2019)
 • pISSN: 2588-5006
  دوفصلنامه علوم پایه و شیمی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
  مدیر مسئول: دکتر محمد قلعه اسدی
  سردبیر: دکتر ذوالفقار رضوانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 2 (Summer - Autumn 2018)
 • pISSN: 2322-2476 eISSN: 2322-4835
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شیراز
  مدیر مسئول: دکتر فریبا قدس بین
  سردبیر: دکتر رکسانا جان قربان
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 4 (Oct 2019)
 • pISSN: 2322-5688 eISSN: 2345-2609
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر محمدحسن لطفی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 3 (Jul-Sep 2019)
 • pISSN: 2251-8150 eISSN: 2251-8177
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن پزشکان کودکان ایران
  مدیر مسئول: دکتر منصور بهرامی
  سردبیر: دکتر محمدرضا بلورساز
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 4 (Nov 2019)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال