فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف C)

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۷۳ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Cell Journal (Yakhteh) 2228-5806 Sep 2021 جهاد دانشگاهی
Journal of Chemical and Petroleum Engineering 2423-673X Jun 2021 دانشگاه تهران
Iranian journal of chemical engineering 1735-5397 Autumn 2020 انجمن مهندسی شیمی ایران
Journal of Chemical Health Risks 2251-6719 Summer 2021 دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
Chemical Methodologies 2645-7776 Set-Oct 2021 دکتر سامی سجادی فر
Journal of the Iranian Chemical Research 2008-1030 Autumn 2012 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
Journal of Chemical Reviews 2676-6868 Spring 2021
Journal of the Iranian Chemical Society 1735-207X December 2011 انجمن شیمی ایران
Chemistry of Solid Materials 2345-3985 Spring 2015 دانشگاه گیلان
Iranian Journal of Child Neurology (IJCN) 2008-0700 Summer 2021 انجمن اعصاب کودکان ایران
International Journal of Children and Adolescents 2645-6435 Feb 2020 دانشگاه علوم پزشکی ایران
Chronic Diseases Journal 2226-2345 Winter 2020 دانشگاه علوم پزشکی کردستان
International Journal of Civil Engineering 1735-0522 Mar 2021 دانشگاه علم و صنعت ایران
Journal of Civil Engineering and Materials Application 2676-232X Autumn 2019 آکادمی پندار
Civil Engineering Infrastructures Journal 2322-2093 Jun 2021 دانشگاه تهران
Journal of Client-Centered Nursing Care 2476-4132 Spring 2021 دانشگاه علوم پزشکی ایران
Journal of Clinical and Basic Research 2538-3736 2019 دانشگاه علوم پزشکی گلستان
International Clinical Neuroscience Journal 2383-2096 Summer 2021 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Journal of Clinical Physiotherapy Research 2476-3888 Fall 2020 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Journal of Clinical Research in Paramedical Sciences 2322-1593 Jun 2021 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
|
 • pISSN: 2251-6719 eISSN: 2251-6727
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
  مدیر مسئول: دکتر حمید هاشمی مقدم
  سردبیر: دکتر غلامحسن واعظی
  آخرین شماره ثبت شده: سال یازدهم شماره 3 (Summer 2021)
 • pISSN: 2226-2345
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی کردستان
  مدیر مسئول: دکتر بهرام نیک خو
  سردبیر: دکتر فریبا فرهادی فر
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 1 (Winter 2020)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال